Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 15 marca 2021 roku, zgodnie z terminarzem ustalonym Zarządzeniem nr 13/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 stycznia 2021 r.

Rekrutacja odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznego systemu, który zostanie uruchomiony 15 marca 2021 r. Logowanie do systemu dostępne będzie na stronie internetowej: zielonka.rekrutacje.edu.pl

Procedura rekrutacji dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zielonka, które aktualnie nie uczęszczają do publicznych przedszkoli/ szkół podstawowych lub nie uczestniczyły w procedurze kontynuacji. Obejmuje ona dzieci ubiegające się o miejsce w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym (6-latki) w szkołach podstawowych.

Tegoroczną rekrutacją do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych objęte są dzieci pomiędzy 3 i 6 rokiem życia (roczniki: 2015, 2016, 2017, 2018)

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w Zielonce w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 1. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić na etapie składania wniosków, tj. w okresie od 15 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 26 marca 2021 r. do godz 16:00.
 2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zielonka nr XXXIII/294/2017 z dnia 30 marca 2017 r. wniosek o przyjęcie można składać do wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.
 3. Informacje ogólne:
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielonka, urodzone w latach 2015-2018 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Miastem Zielonka mogą ubiegać się w postępowaniu uzupełniającym o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Zielonce, jeżeli dana placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Dzieci urodzone w 2019 r. nie borą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat – w szczególnie uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z terminarzem ustalonym Zarządzeniem nr 13/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 stycznia 2021 r.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. Organizację oddziałów przedszkolnych ustala dyrektor przedszkola/szkoły.

4. Postępowanie rekrutacyjne miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie wskazują we wniosku wybrane przedszkola/szkoły (maksymalnie 3 placówki) według swoich preferencji, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej placówki. Placówka wskazana we wniosku na pierwszej pozycji traktowana jest jako przedszkole/szkoła pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji (zielonka.rekrutacje.edu.pl). Wypełniony wniosek można złożyć na dwa sposoby:
  - należy go wydrukować i podpisać, a następnie osobiście złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
  - lub w formie elektronicznej z użyciem Profilu Zaufanego (pobierz instrukcję dla rodziców).
 • Wypełnienie wniosku jedynie w elektronicznym systemie, bez osobistego lub elektronicznego złożenia go w placówce pierwszego wyboru, oznacza, iż dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nia mają możliwości we własnym zakresie wypełnienia wniosku w systemie elektronicznej rekrutacji, będą mogli dokonać rejestracji dziecka korzystając  ze stanowiska komputerowego, udostępnionego w Centrum Usług Wspólnych w Zielonce, przy ul. Literackiej 20.
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku składanego w placówce pierwszego wyboru należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Osobą odpowiedzialną za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku  jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatrują komisje rekrutacyjne powołane we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

Uprawnienia przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

Celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniach Burmistrz Miasta:

 • korzysta z zasobu danych w urzędzie miasta,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu w zakresie weryfikacji oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka (w tym przypadku stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało potwierdzone.
 • Komisja ustala kolejność przyjęć kandydatów na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych:
  - w przypadku większej liczby kandydatów od liczby wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  - w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugiej kolejności brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Zielonka nr XXXIII/294/2017 z dnia 30 marca 2017 r , tzw. kryteria lokalne.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, tylko w przypadku gdy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i jego rodzice potwierdzili wolę zapisu. Następnie komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  - wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rodzice/opiekunowie prawni mają też prawo do złożenia w sądzie administracyjnym skargi na dyrektora odnośnie rozstrzygnięcia.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność.

 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w placówce pierwszego wyboru wskazanej na liście preferencji.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

Opis kryteriów

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Zielonki. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (tzw. ustawowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria ustawowe mają jednakową wartość punktową.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/294/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Zielonka:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania Kryteriów

1.

Kandydat mieszka w obwodzie przedszkola pierwszego wyboru

10

Oświadczenie o miejscu zamieszkania lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem

2.

Opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w miejscowości innej niż Zielonka

 1. żaden z opiekunów

20

 

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Mieście Zielonka (lub innej gminie) przez opiekunów prawnych kandydata lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów.

 

 1. jeden z opiekunów

5

 

3.

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej opieką OPS Zielonka

10

Oryginał zaświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce o objęciu rodziny pomocą OPS

4.

W roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało wychowanie w przedszkolu

3

 

Oświadczenie opiekuna prawnego kandydata

5.

Dziecko obojga opiekunów prawnych (lub opiekuna samotnie wychowującego)

pracujących/studiujących

w systemie stacjonarnym

5

dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z opiekunów prawnych): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. lub zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

6.

Kandydat ubiega się o miejsce w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata

11

 

Oświadczenie rodzica kandydata

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: