Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Młodzieżowa Rada Miasta w Zielonce

Młodzieżową Radę Miasta Zielonka powołano Uchwałą Nr L/532/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014 r.

Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij TUTAJ)

Młodzieżową Radę powołano celem wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Posiada ona charakter edukacyjny oraz konsultacyjny.


Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka odbyły się 27 lutego w Miejskim Gimnazjum i 28 lutego w Urzędzie Miasta Zielonka. W wyniku glosowania wybrano 15 członków Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka:

Paweł Cierlica

Maciej Jarosiński

Szymon Krasuski

Weronika Luberadzka

Klaudia Moczarska

Jan Pielat

Katarzyna Piszcz

Natalia Pogorzelska

Kewin Rojek

Weronika Sobulska

Michał Tomkiel

Jan Wileński

Dawid Wójcicki

Dominika Wysocka

Bartłomiej Zgódka


W czwartek 19 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka odbyło się I posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka, podczas którego wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka została Katarzyna Piszcz.

Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka został Michał Tomkiel.


Młodzieżowej Radzie Miasta Zielonka nadano statut określający zasady działania oraz tryb wyboru jej członków, stanowiący załącznik do powyższej uchwały.

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Statut określa zasady działania i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka.
 2. Młodzieżowa Rada Miasta Zielonka jest reprezentacją młodzieży z Miasta Zielonka.

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Zielonka,
 2. Radzie Młodzieży – należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miasta Zielonka,
 3. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Młodzieżowej Rady Miasta Zielonka,
 4. Szkole - należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną dzienną, z wyjątkiem szkół dla dorosłych,
 5. Komisji wyborczej - należy przez to rozumieć Komisję Wyborczą Młodzieżowej Rady Miasta,
 6. Dokumencie tożsamości – należy przez to rozumieć dokument ze zdjęciem, datą urodzenia oraz wskazujący miejsce zamieszkania, numer,
 7. Wyborcy - należy przez to rozumieć osobę posiadająca czynne prawo wyborcze określone w § 23 ust.1.

§ 3

Rada Młodzieży w swoich działaniach jest apolityczna.

§ 4

Rada Młodzieży działa na podstawie niniejszego Statutu, uchwalonego przez Radę Miasta.

§ 5

Terenem działalności Rady Młodzieżowej jest Miasto Zielonka. Nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział II

Zakres działalności Rady Młodzieżowej

§ 6

Celem działania Rady Młodzieży jest:

 1. działanie konsultacyjne w stosunku do Rady Miasta Zielonka,
 2. zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży,
 3. umożliwienie aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym Miasta Zielonka,
 4. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
 5. upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży.

§ 7

Do zadań Rady Młodzieży należy:

 1. uchwalenie programu jej działania,
 2. wybór oraz odwołanie Przewodniczącego Rady Młodzieży oraz pozostałych członków Prezydium,
 3. współpraca z Radą Miasta m.in. poprzez udział w posiedzeniach Rady Miasta oraz Komisjach stałych Rady Miasta przedstawiciela Rady Młodzieży z głosem konsultacyjnym,
 4. przedstawianie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów samorządu gminnego Miasta Zielonka poprzez podejmowanie uchwał,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Młodzieży,
 6. proponowanie zmian w statucie Rady Młodzieży.

Rozdział III

Organizacja Rady Młodzieży

§ 8

 1. Kadencja Rady Młodzieży trwa 2 lata, licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
 2. Rada Młodzieży składa się z 15 osób.

§ 9

Rada Młodzieży wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Młodzieży w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady Młodzieży.

§ 10

 1. Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada Młodzieży rozstrzyga w formie uchwał, przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Rady Młodzieży.
 2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Przewodniczącemu Rady Młodzieży oraz grupie co najmniej ¼ członków Rady Młodzieży.
 3. Uchwała Rady Młodzieży zawiera:
  1) numer, datę uchwalenia i tytuł,
  2) dokładną i jasno wyrażoną treść,
  3) określenie organu, któremu przedstawia się uchwałę,
  4) termin wejścia w życie.
 4. Uchwałę podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Młodzieży.

§ 11

Rada Młodzieżowa może powoływać Komisje Problemowe.

§ 12

 1. Rada Młodzieży obraduje na posiedzeniach:
  1) zwyczajnych – zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał,
  2) nadzwyczajnych – zwoływanych na wniosek co najmniej 1/3 aktualnego składu Rady Młodzieży. Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub innego uzasadnionego powodu posiedzenie zwołuje Wiceprzewodniczący.
 3. O terminie posiedzenia Przewodniczący Rady Młodzieży zawiadamia członków Rady Młodzieży, Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka, Burmistrza Miasta Zielonka co najmniej 7 dni przed planowaną datą posiedzenia zwyczajnego, załączając w powiadomieniu porządek posiedzenia, projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem posiedzenia. W przypadku posiedzeń nadzwyczajnych stosuje się odpowiednio.

§ 13

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Młodzieży zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Zielonka lub osoba przez niego wskazana z Rady Miasta Zielonka.
 2. Pierwszemu posiedzeniu Rady Młodzieży przewodniczy Przewodniczący Rady Miasta.
 3. Przewodniczący Rady Miasta Zielonka na pierwszym posiedzeniu przyjmuje ślubowanie i przeprowadza wybór Przewodniczącego Rady Młodzieży. Od momentu wyboru dalszą część posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady Młodzieży.

§ 14

 1. Posiedzenia Rady Młodzieży są jawne.
 2. Posiedzenia Rady Młodzieży są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej połowa statutowego składu Rady Młodzieży. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu posiedzenia, wyznaczając jego nowy termin.
 3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Rady Młodzieży. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Młodzieży oraz Wiceprzewodniczącego Rady Młodzieży do czasu wyboru nowego Przewodniczącego posiedzenie zwołuje i jej przewodniczy Przewodniczący Rady Miasta Zielonka.

§ 15

 1. Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Rady Młodzieży prowadzi posiedzenie wg ustalonego porządku obrad.
 2. Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Rady Młodzieży udziela głosu członkom Rady Młodzieży oraz zaproszonym gościom wg ustalonej kolejności, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku posiedzenia.

§ 16

Z każdego posiedzenia Sekretarz, wybrany przez członków Rady na początku każdego posiedzenia, sporządza protokół, będący skróconym zapisem przebiegu posiedzenia, który zatwierdzany jest na następnym posiedzeniu zwyczajnym.

§ 17

Protokół z posiedzenia w szczególności powinien zawierać:

 1. numer arabski kolejnej sesji, datę i miejsce sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. podjęte uchwały
 4. przebieg głosowania,
 5. skrócone treści głównych wystąpień,
 6. podpis Sekretarza i Przewodniczącego Rady Młodzieży.

Rozdział IV

Członkowie Młodzieżowej Rady

§ 18

Członkiem Rady Młodzieży może być osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 20 roku życia i jest mieszkańcem Zielonki.

§ 19

Członek Rady Młodzieży jest zobowiązany do czynnego udziału w pracach Rady Młodzieży.

§ 20

Członek Rady Młodzieży potwierdza swoją obecność na posiedzeniach rady i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

§ 21

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach Rady Młodzieży, Przewodniczący Rady Młodzieży może wystąpić z projektem uchwały do Rady Młodzieży o wygaśnięciu mandatu członka Rady Młodzieży.

§ 22

 1. Członkowstwo w Radzie Młodzieży wygasa na skutek:
  1) upływu kadencji,
  2) zrzeczenia się mandatu,
  3) skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  4) trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na sesjach Rady Młodzieży,
  5) śmierci członka Rady Młodzieży.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 - 5 fakt wygaśnięcia mandatu stwierdza się uchwałą Rady Młodzieży. Wówczas mandat przechodzi na osobę, która w wyborach uzyskała kolejne miejsce w danym miejscu gdzie przeprowadzane były wybory.

Rozdział V

Tryb wyboru Rady Młodzieży

§ 23

 1. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Młodzieży przysługuje wszystkim mieszkańcom Miasta Zielonka w wieku od 14 do 21 lat.
 2. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Młodzieży przysługuje wszystkim mieszkańcom Miasta Zielonka w wieku od 15 do 20 lat.

§ 24

Wybory są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 25

Wybory przeprowadza Komisja wyborcza Młodzieżowej Rady Miasta.

§ 26

 1. Komisja wyborcza jest organem właściwym w sprawie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów.
 2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą:
  1) trzech przedstawicieli młodzieży posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Młodzieży
  2) pracownik Urzędu Miasta wskazany przez Burmistrza Zielonki jako Sekretarz komisji,
  3) radny Rady Miasta przedstawiciel komisji właściwej ds. edukacji, wskazany przez komisję,
 3. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 3 przedstawicieli młodzieży, o których mowa w ust. 2 pkt.1 odbywa się losowanie przeprowadzone przez osobę wskazaną przez Burmistrza Zielonki.
 4. Osoba będąca członkiem Komisji Wyborczej nie może startować w wyborach.

§ 27

 1. Wybory do Rady Młodzieży zarządza Burmistrz Miasta Zielonka.
 2. Wybory do Rady Młodzieży zarządza się nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady Młodzieży.

§ 28

 1. Wybory do Rady Młodzieży przeprowadza Komisja wyborcza wskazując miejsca i czas zebrań wyborczych.
 2. Miejscami wskazanymi przez Komisję wyborczą są siedziby Miejskiego Gimnazjum oraz Urzędu Miasta Zielonka. Komisja wyborcza w każdym z tych miejsc wyznacza termin i datę wyborów oddzielnie.
 3. Dla ważności zebrania wyborczego wymagana jest frekwencja co najmniej 25 osób. W przypadku braku frekwencji Komisja wyborcza wyznacza niezwłocznie nowy termin zebrania wyborczego.

§ 29

Kandydatów na członków Rady Młodzieży mogą zgłaszać:

 1. koła zainteresowań,
 2. samorząd szkolny gimnazjum,
 3. samorząd szkolny szkoły ponagimnazjalnej,
 4. organizacje zrzeszające młodzież w wieku określonym w § 23 ust.1.
 5. kandydat może zgłaszać się sam.

§ 30

 1. Kandydat na członka Rady Młodzieży może być zgłoszony do Komisji wyborczej najpóźniej na 3 dni przed pierwszym terminem zebrania wyborczego.
 2. Zgłaszając kandydata na członka Rady Młodzieży należy podać jego imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz nr dokumentu tożsamości.
 3. Kandydat na członka Rady Młodzieży musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o zapewnieniu bezpiecznej drogi dojścia i powrotu dziecka do domu w związku z wykonywaniem mandatu radnego oraz zgodę na udział w pracach Rady Młodzieży.
 4. Każdy kandydat na członka Rady Młodzieży musi dostarczyć pod rygorem skreślenia z listy kandydatów, Komisji wyborczej listę co najmniej 25 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Młodzieży, popierających jego kandydaturę.
 5. Lista z podpisami, o której mowa w ust. 4 powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, szkołę, nr dokumentu tożsamości, podpis. Fałszowanie listy lub powtarzanie się wpisów na liście powoduje skreślenie z listy kandydatów.
 6. Listę z podpisami popierającymi trzeba dostarczyć na 3 dni przed dniem wyborów.

§ 31

 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisują się do spisu wyborców na zebraniu wyborczym.
 2. Spis wyborczy zawiera imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, nr dokumentu tożsamości, podpis.
 3. Spis wyborczy udostępniany jest tylko do wglądu Komisji wyborczej i po zakończeniu głosowania przekazywany jest do Burmistrza Miasta wraz z pozostałymi dokumentami.
 4. Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz. Komisja wyborcza na podstawie spisu wyborców z przeprowadzonego głosowania na pierwszym zebraniu wyborczym sprawdza czy wyborca brał już udział w głosowaniu.

§ 32

 1. Komisja wyborcza po sporządzeniu listy kandydatów na członków Rady Młodzieży przygotowuje karty do głosowania.
 2. Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów.
 3. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią komisji wyborczej.
 4. Na karcie do głosowania umieszcza się informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

§ 33

 1. W miejscu, w którym odbywa się zebranie wyborcze Komisja wyborcza wydziela miejsce zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne z nich korzystanie.
 2. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja wyborcza sprawdza czy urna jest pusta.
 3. Komisja wyborcza wydaje wyborcom karty do głosowania po uprzednim sprawdzeniu danych i wpisaniu do spisu wyborców oraz złożeniu podpisu przez wyborcę w spisie.

§ 34

 1. Z przeprowadzonego głosowania Komisja wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać:
  1) datę przeprowadzenia wyborów,
  2) liczbę osób zebranych na zebraniu,
  3) liczbę głosów ważnych,
  4) liczbę głosów nieważnych
  5) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
  6) podpisy członków komisji wyborczej.

§ 35

 1. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.
 2. W przypadku równej liczby głosów oddanych na 2 lub więcej osób za wybranego uznaje się kandydata starszego wiekiem.

§ 36

Nie przysługuje prawo wniesienia protestu, co do przeprowadzonych wyborów.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 37

 1. Członkowie Rady Młodzieży za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia ani diet.
 2. Burmistrz Miasta Zielonka wyznacza osobę współpracującą z Radą Młodzieży z ramienia Urzędu Miasta Zielonka.
 3. Obsługę techniczno - biurową Rady Młodzieży zapewnia Burmistrz Miasta Zielonka.

§ 38

Zmiana statutu następuje w trybie jej nadania.

Rozdział VII

Postanowienia przejściowe

§ 39

Pierwsze wybory do Rady Młodzieży Burmistrz Miasta Zielonka zarządza po dniu 1 stycznia 2015 r. nie później niż do dnia 28 lutego 2015 r.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: