Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rekrutacja dzieci do I klasy szkoły podstawowej spoza rejonu

Rekrutacja dzieci do I klasy szkoły podstawowej spoza rejonu odbędzie się w przypadku, gdy placówka będzie dysponować wolnymi miejscami po zakończeniu naboru dzieci z rejonu tej szkoły, w terminach określonych w harmonogramie, ustalonym Zarządzeniem nr 14/21 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 stycznia 2021 r.

Rekrutacja odbywać się będzie za pośrednictwem elektronicznego systemu, który zostanie uruchomiony 15 marca 2021 r. Logowanie do systemu dostępne będzie na stronie internetowej: zielonka.rekrutacje.edu.pl

Wykaz kryteriów lokalnych

branych pod uwagę w rekrutacji dzieci do I klasy szkoły podstawowej spoza rejonu, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/295/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

W roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało naukę w danej szkole

10

Oświadczenie rodzica kandydata

2.

 

Opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego w miejscowości innej niż Zielonka

 

a)       żaden z opiekunów

 

 

 

 

10

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Mieście Zielonka (lub innej gminie) przez opiekunów prawnych kandydata lub kserokopia pierwszej strony stosownego PIT potwierdzonego za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów

b)       jeden z opiekunów

5

 

Zasady rekrutacji dzieci do I klasy szkoły podstawowej spoza rejonu

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Rodzice/prawni opiekunowie wskazują we wniosku wybraną szkołę podstawową, pamiętając, że przyjęcie dziecka uzależnione jest od dysponowania przez daną placówkę wolnymi miejscami.
 • Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek ww. systemie informatycznym. Wypełniony wniosek można złożyć na dwa sposoby:
  - należy go wydrukować i podpisać, a następnie osobiście złożyć w wybranej szkole
  - lub w formie elektronicznej z użyciem Profilu Zaufanego (pobierz instrukcję dla rodziców).
 • Wypełnienie wniosku jedynie w elektronicznym systemie, bez osobistego lub elektronicznego złożenia go w wybranej placówce, oznacza, iż dziecko nie będzie brało udziału w rekrutacji.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nia mają możliwości we własnym zakresie wypełnienia wniosku w systemie elektronicznej rekrutacji, będą mogli dokonać rejestracji dziecka korzystając  ze stanowiska komputerowego, udostępnionego w Centrum Usług Wspólnych w Zielonce, przy ul. Literackiej 20. 
 • Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku składanego w placówce należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów lokalnych.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Osobą odpowiedzialną za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku  jest dyrektor lub upoważniony pracownik szkoły.
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w szkole wskazanej we wniosku.

Uprawnienia przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje  zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

Celem potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniach Burmistrz Miasta:

 • korzysta z zasobu danych w urzędzie miasta,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu w zakresie weryfikacji oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka (w tym przypadku stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Komisja ustala kolejność przyjęć kandydatów na podstawie spełnionych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, tylko w przypadku gdy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i jego rodzice potwierdzili wolę zapisu. Następnie komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rodzice/opiekunowie prawni mają też prawo do złożenia w sądzie administracyjnym skargi na dyrektora odnośnie rozstrzygnięcia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i niejasności, zwracamy się z prośbą o kontakt z miejską jednostką odpowiedzialną za rekrutację, tj. Centrum Usług Wspólnych. Pracownicy służą pomocą za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub Są również dostępni dla Państwa pod numerami telefonów tel. 22 761 66 74 lub 22 761 66 70.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: