Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Kompetencje Rady Miasta

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady Miasta określa art. 18 i art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.).

Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

 1. uchwalanie statutu Miasta;
 2. ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, na wniosek Burmistrza;
 4. uchwalenia budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu;
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. uchwalanie programów gospodarczych;
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocnicznych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na relizację zadań przez te jednostki;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomosć; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy;
  b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza;
  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym;
  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy;
  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
  g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta;
  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym.
 10. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
  12a. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazwy ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), a także wznoszenia pomników;
 14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
  14a. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: