Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Inwestycje miejskie 2018

Budowa ulicy Dziennikarskiej na odcinku od stadionu miejskiego do ul. Południowej.
Zakres inwestycji: jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości od 5,5 m do 8,0m w związku z poszerzeniami na łukach poziomych, chodnik, zjazdy, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa i kablowa linia oświetlenia drogowego z 16 latarniami wyposażonymi w lampy ze źródłem światła typu LED. Długość drogi 383,50 mb.
Środki zaangażowane w realizację inwestycji to kwota: 3 771 617,22 zł (w tym wartość ścieżki rowerowej 337 066, 66zł).

Budowa ścieżki rowerowej dofinansowana została przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 i realizowana w ramach projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” .

Budowa ulicy Inżynierskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Piastowskiej.
Zakres inwestycji: jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości od 5,0 do 6,0 m, chodniki, zjazdy, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa i kablowa linia oświetlenia drogowego z 18 latarniami wyposażonymi w lampy ze źródłem światła typu LED. Długość drogi 497,2 mb.
Środki zaangażowane w realizację inwestycji to kwota: 3 905 883,88 zł (w tym wartość ścieżki rowerowej 170 187,72 zł).

Budowa ścieżki rowerowej dofinansowana została przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 i realizowana w ramach projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.

Budowa ścieżek rowerowych na 5 odcinkach wzdłuż rzeki Długiej i w liniach rozgraniczająych ul. Wojska Polskiego o łącznej długości 3,13 km:

- ścieżkę rowerową na wałach wzdłuż rzeki Długiej na odcinku od ul. Kujawskiej do granicy z miastem Marki. Zakres inwestycji: ścieżka z betonu asfaltowego z drenażem francuskim i gabionami o długości 472,50 m. Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ul. Pustelnickiej o
długości 59,60 m w celu połączenia inwestycji ze ścieżką realizowaną w ramach budowy trasy S8.
Środki zaangażowane w realizację inwestycji to kwota: 769 718,99 zł;

- ścieżkę rowerową na wałach wzdłuż rzeki Długiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Lipowej. Zakres inwestycji: ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowo-drenażowa i gabiony. Długość 974 m. W sąsiedztwie inwestycji, na terenie Szkoły Podstawowej
nr 2, wybudowano parking rowerowy z samoobsługową stacją naprawy dla 40 rowerów.
Środki zaangażowane w realizację inwestycji to kwota: 1 465 484,09 zł;

- ścieżkę rowerową na wałach wzdłuż rzeki Długiej na odcinku od ul. Lipowej do mostka. Zakres inwestycji: ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowo-drenażowa i gabiony. Długość 277 m. W sąsiedztwie inwestycji, na terenie parku Dębinki wybudowano parking rowerowy dla 20 rowerów.
Środki zaangażowane w realizację inwestycji to kwota: 316 110,00 zł;

- ścieżkę rowerową na wałach wzdłuż rzeki Długiej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Turowskiej. Zakres inwestycji: ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowo-drenażowa i gabiony. Długości 708 m.
Środki zaangażowane w realizację inwestycji to kwota: 951 945,77 zł;

- ścieżkę rowerową w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. 1 Maja. Zakres inwestycji: ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego o długości 700 m wraz z 2 parkingami rowerowymi i stacją naprawy rowerów łącznie dla 28 rowerów.
Środki zaangażowane w realizację inwestycji to kwota: 643 723,45 zł.

Budowa wszystkich odcinków ścieżek rowerowych dofinansowana została przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i realizowane w ramach projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW BUDOWY LUB REMONTÓW DRÓG

- projekt ulicy Bankowej odc. Od ul. Wojska Polskiego do ul. Legionów. Projekt obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodnik, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy i kanalizację deszczową. Długość drogi 619m;

- projekt ulicy Prostej i Podleśnej od ul. Wesołej. Projekt obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodnik, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy/ścieżkę rowerową i kanalizację
deszczową. Długość drogi 700 m;

- projekt ulicy Brzozy Brzeziny odc. Od Wojska Polskiego do ul. Legionów. Projekt obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy i kanalizację deszczową. Długość drogi 670 m;

- projekt nowego odcinka drogi stanowiącego połączenie ul. Krótkiej z ul. Podleśną (w kierunku trasy S8). Projekt obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy i
kanalizację deszczową. Długość drogi 170 m;

- projekt ulicy Focha na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Legionów. Zadanie projektowe w trakcie realizacji. Projekt obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy i kanalizację deszczową. Długość drogi 491 m;

- projekt przedłużenia ul. Jagiełłowicza (połączenie ul. Kościuszki z ul. Jagiełłowicza) – Zadanie zakończone wydanym w dniu 9 kwietnia 2019r. pozwoleniem na budowę. Projekt obejmuje budowę jezdni z betonu asfaltowego, chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową i linię kablową oświetlenia drogowego z 16 latarniami wyposażonymi w lampy ze źródłem światła typu LED . Długość drogi 240 m.

- projekt ul. Długiej od Piłsudskiego do Wolności – ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy ul. Długiej;

- projekt ul. Łukasińskiego od ul. Słowackiego do ul. Sienkiewicza – ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy ul. Łukasińskiego oraz zawarto umowę na realizację tej dokumentacji;

- projekt ul. Szkolnej – ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę na realizację tej dokumentacji.

- projekt ul. Armii Krajowej od ul. Wojska Polskiego do ul. Paderewskiego- ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy ul. Armii Krajowej na przedmiotowym odcinku oraz zawarto umowę na realizację tej dokumentacji;

- projekt ul. Legionów od ul. Wyszyńskiego do ul. Armii Krajowej (dawna Armii Ludowej) -ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy całej ul. Legionów oraz zawarto umowę na realizację tej dokumentacji;

- projekt ul. Waryńskiego od bocznicy kolejowej do ul. Bankowej – ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy przedmiotowej ulicy oraz zawarto umowę na realizację tej dokumentacji.

INWESTYCJE OŚWIATOWE

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce” przy ul. Wilsona 34/36.
Zakres prac obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, przebudowę kotłowni wraz z wymianą pieców gazowych (montaż dwóch kotłów kondensacyjnych z możliwością pracy kaskadowej), wymianę instalacji centralnego ogrzewania (m.in., wymianę grzejników, montaż
zaworów termostatycznych), przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, wymianę solarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o podwyższonych parametrach termicznych. Wybudowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i wymieniono
pokrycie dachu. Na umywalkach zamontowano baterie czasowe z zastosowaniem ekowylewek (perlatorów). Wymieniono całe oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne w technologii LED. Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 1,0 Kw.
Środki zaangażowane w realizację inwestycji to kwota: 5 539 466,71 zł;

Inwestycja dofinansowana została z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ”Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Przygotowano dokumentację budowlaną i wykonawczą budowy parkingu podziemnego z częścią handlowo-usługową (w miejscu obecnego targowiska) w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:
„Zagospodarowanie Nowego Centrum Zielonki w sąsiedztwie stacji kolejowej, budowa budynku handlowo-usługowego oraz budowa parkingu podziemnego ”Parkuj i jedź” wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zakres inwestycji obejmuje: budowę parkingu podziemnego o powierzchni 2 770
m2 (86 miejsc postojowych dla samochodów i 20 miejsc dla rowerów), budowę 3 pawilonów handlowych o łącznej powierzchni 491 m2 oraz zagospodarowanie terenu (w tym zewnętrzne ciągi komunikacyjne i mała architektura). W dniu 08.05.2018r. uzyskano pozwolenie na budowę
obiektu. Inwestycja dofinansowana została z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

MONITORING MIEJSKI

W zakresie monitoringu miejskiego w Zielonce działania podejmowane były przez Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Na terenie miasta Zielonka w 2018 r. rozbudowany został szkielet sieci światłowodowej o kolejne blisko 3 km. Całkowicie wyeliminowano wadliwy i uszkodzony system Introx (rejon mostka w paku Dębinki, w parku Dębinki, rejon przejścia podziemnego przy ul. Abramskiego).
Zmodernizowano i wybudowano nowe punkty oraz zakupiono licencje dla punktów kamerowych w 8 następujących lokalizacjach: przy tunelu ul. Kolejowa – Piastowska, rondo ul. Piłsudskiego Marecka, mostek przy SP ul. Obrońców Westerplatte , UM Zielonka ul. Lipowa – Abramskiego, rejon osiedla przy ul. Wolności, rejon osiedla przy ul. Przemysłowa, maszt radiowy przy ul. Krasińskiego, rejon cmentarza przy ul. Piłsudskiego. Zamontowano także 10 tablic informacyjnych „Miasto monitorowane”.

REMONTY DRÓG I INFRASTRUKTURY

- ul. Kościuszki - remont nawierzchni na odcinku od mostu na rzece Długiej do skrzyżowania z ul.
Powstańców. Długość odcinka objętego remontem wynosi 196,75mb. Remont obejmował wymianę podbudowy oraz wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z asfaltobetonu, a także budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Kościuszki i Powstańców.

- ul. Mazurska – wykonano kompleksową modernizację ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do granicy opracowania projektu drogi ekspresowej S8. Długość odcinka wynosi 681,51 m. Modernizacja obejmowała wymianę podbudowy oraz wykonanie warstwy wiążącej i
ścieralnej jezdni. Ponadto wykonano fragment chodnika oraz zjazdy do posesji.

- ul. Powstańców – remont nawierzchni od ul. Dąbrowskiego do ul. Sobieskiego. Długość odcinka wynosi 218,17 m. Modernizacja obejmowała wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni. Ponadto wykonano dwa wyniesione przejścia dla pieszych;

- ul. Wiejska – ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy ul. Wiejskiej;

- ul. Żabia – wykonano remont ulicy Żabiej. Długość wyremontowanego odcinka wynosi 161,30 m. Ponadto wykonano remont zatok parkingowych usytuowanych w pasie ul. Żabiej oraz progi zwalniające;

- ul. Kołłątaja od ul. Staszica do ul. Chopina - wykonano modernizację ulicy Kołłątaja na odcinku od ul. Staszica do ul. Chopina. Długość zmodernizowanego odcinka wynosi 314,93 m. Modernizacja obejmowała kompleksową wymianę warstw konstrukcyjnych jezdni oraz obustronnych chodników. W ramach zadania wykonano także dwa progi zwalniające;

- ul. Wojska Polskiego od Wyszyńskiego do ul. 1 Maja – wykonano modernizację ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego do bocznicy kolejowej. Długość zmodernizowanego odcinka wynosi 522 m. Modernizacja obejmowała kompleksową wymianę warstw konstrukcyjnych
jezdni oraz chodnika, a także wykonanie nowych progów zwalniających.

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

- ul. Rolna na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Wrzosowej – w ramach
zadania wybudowano linię kablową niskiego napięcia, zamontowano 4 słupy i 4 oprawy typu LED;
- ul. Turowskiej – w ramach zadania wybudowano linię kablową niskiego napięcia, zamontowano 2 słupy i 3 oprawy typu LED;
- ul. Wschodniej – w ramach zadania wybudowano linię kablową niskiego napięcia, zamontowano 1 słup i 1 oprawę typu LED;
- ul. Młodzieżowej – w ramach zadania wybudowano linię kablową niskiego napięcia, zamontowano 4 słupy i 4 oprawy typu LED;
- łącznik między ulicami Dziennikarską a Rencistów – w ramach zadania wybudowano linię kablową niskiego napięcia, zamontowano 8 słupów i 8 opraw typu LED;
- ul. Bartnika (fragment ulicy) – w ramach zadania wybudowano linię kablową niskiego napięcia, zamontowano 8 słupy i 8 oprawy typu LED;
- ul. Sosnowa – w ramach zadania wybudowano linię kablową niskiego napięcia, zamontowano 2 słupy i 4 oprawy typu LED;
- skrzyżowanie ul. Kościuszki i Powstańców – w ramach zadania wybudowanolinię kablową niskiego napięcia, zamontowano 2 oprawy typu LED doświetlające skrzyżowanie;
- skwer im. Armii Krajowej – zadanie obejmowało wymianę linii kablowej niskiego napięcia, wymieniono 11 słupów i opraw sodowych na oprawy typu LED;
- wymieniono 30 szt. szafek typu SON na terenie całego miasta;
- wykonano doświetlenia 11 przejść dla pieszych na terenie miasta – opracowano dokumentację projektową.Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: