Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
ekobaner.png
Eko Zielonka
grafika
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZIELONKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielonka, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250z późn. zm.).

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§2
Właściciele nieruchomości położonych na terenie m. Zielonka, na których powstają odpady komunalne mają obowiązek utrzymywania czystości i porządku na terenie swoich nieruchomości poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2. Przekazywanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach w odpowiednich pojemnikach w tym workach, z częstotliwością określoną w Regulaminie;

3. Utrzymanie w należytym stanie urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych.

4. Selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych z podziałem na:

a) papier;
b) szkło;
c) metale;
d) tworzywa sztuczne;
e) wielomateriałowe;
f) odpady ulegające biodegradacji;
g) odpady zielone;
h) przeterminowane leki i chemikalia;
i) zużyte baterie i akumulatory;
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
l) ubrania i tekstylia;
ł) zużyte opony;
m) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe.

5. Odpady zmieszane gromadzone w pojemniku, nie mogą zawierać odpadów wymienionych w pkt. 4.

§3

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników zlokalizowanych wzdłuż drogi publicznej bezpośrednio przylegających do granicy własnej nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia winny być gromadzone na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody do istniejącej kanalizacji w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.

3. Zakazuje się wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.


§4

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych; ścieki takie nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;


2. Dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw w tym: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych, poza warsztatami samochodowymi, tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla otoczenia, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami.

Rozdział III

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§5

1. Określa się rodzaje i pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych na terenie Miasta Zielonka:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110, 120 l, 240 l, 600 l, 1100 l;
2) worki do odpadów zmieszanych o pojemności nie większej niż 120 l;
3) worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 80 l do 110 l;
4) worki do odbioru odpadów zielonych – liści o pojemności 160 l;
5) kontenery o pojemności 5 m³, 7 m³;
6) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 50 l.

2. Odpady komunalne zmieszane powinny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, kontenerach lub workach, wyłącznie przeznaczonych do tego celu, o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych minimum 30 l pojemności pojemnika na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;
2) dla budynków wielorodzinnych minimum 15 l pojemności pojemnika na osobę;
3) dla działek wykorzystywanych jako rekreacyjne - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdą nieruchomość w okresie użytkowania tej nieruchomości;
4) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i na każdego pracownika;
5) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i na każdego pracownika;
6) dla lokali handlowych na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać 50 l pojemności pojemnika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
7) w odniesieniu do punktów handlowych poza lokalem musi przypadać co najmniej 40 l na każdego zatrudnionego, przy czym na jeden punkt musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
8) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 15 l pojemności pojemnika, dot. to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
9) dla ulicznych punktów szybkiej obsługi co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l;
10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;
11) dla hoteli, domów opieki, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko.

3. W lokalach handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady.

4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone w workach o pojemności określonej w § 5 ust. 1 w ujednoliconych kolorach:

1) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
2) niebieski – z przeznaczeniem na papier, tekturę i tekstylia;
3) zielony – z przeznaczeniem na szkło;
4) bezbarwny – przeznaczony do zbierania liści.

5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone.

6. Pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania ich sprzętem specjalistycznym.

7. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego powinny być rozstawione w taki sposób oraz w takiej ilości aby zapewniały utrzymanie czystości w miejscach publicznych.

8. Właściciel nieruchomości ustala potrzebną ilość pojemników w oparciu o wskaźniki określone w § 5 ust 2 oraz liczbę osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie z wypełnioną deklaracją oraz częstotliwością odbierania odpadów, odrębnie dla każdego z rodzajów zabudowy mieszkaniowej.

9. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych, mogą być używane worki foliowe w kolorze czarnym, które mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§6

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w pojemnikach lub workach określonych w § 5 .

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania pojemników przed teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd, przy krawędzi jezdni lub przy altanie śmietnikowej w terminach określonych harmonogramem, do godziny 7:00 rano.

4. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) dla nieruchomości zamieszkałych z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a)odpady zmieszane - jeden raz na dwa tygodnie; wystawiane przed posesję w dni wyznaczone w harmonogramie;
b)odpady zbierane selektywnie (tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło, i opakowania szklane, papier, tektura i tekstylia) - jeden raz w miesiącu; wystawiane przed posesję w dni wyznaczone w harmonogramie.
2) dla nieruchomości zamieszkałych z zabudowy wielorodzinnej:
a)odpady zmieszane – osiedle Wolności – 5 razy w tygodniu a pozostałe budynki wielorodzinne – 2 razy w tygodniu; (wiaty śmietnikowe i przed posesją);
b)odpady zbierane selektywnie (tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane, makulatura i tekstylia) – 1 raz w tygodniu;

5. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się pozostałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać przed posesję 1 raz w roku w wyznaczonym terminie lub na bieżąco wywozić do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

2) liście – należy wystawiać przed posesję 2 razy w roku w wyznaczonych terminach;

3) bioodpady – zgodnie z Harmonogramem oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, zużyte oleje, zużyte opony - należy oddawać na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

5) przeterminowane leki - na bieżąco można oddawać do punktów zbiórki zlokalizowanych w aptekach i budynku Urzędu Miasta Zielonka lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punktach sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

7) zużyte akumulatory - na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

8) zużyte baterie - na bieżąco do punktów zbiórki tych odpadów (placówki oświatowe i budynek Urzędu miasta Zielonka) oraz Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

9) popiół – należy wrzucać w zamkniętych workach do pojemnika na odpady zmieszane lub wystawiać w osobnych workach obok pojemnika, w terminach odbioru odpadów zmieszanych.

6. Dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych we własnym zakresie, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

7. Odpady komunalne z koszy z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – parki, przystanki autobusowe należy usuwać codziennie w dni powszednie, przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania się z nich odpadów.

8. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonka, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Zielonka, na podstawie podpisanej umowy oraz do posiadania faktur za wywóz.

9. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają odpady inne niż komunalne, do zbierania, gromadzenia, pozbywania się tych odpadów z terenu nieruchomości oraz ich zagospodarowania mają zastosowanie przepisy ustawy o odpadach.

10. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są opróżniać je z częstotliwością, zapewniająca niedopuszczenie do przepełnienia się ich i wylewania nieczystości ciekłych na powierzchnię gruntu, natomiast ich pojemność powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż jeden raz w tygodniu.

11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania nieczystości ciekłych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu, posiadającemu zezwolenie Burmistrza Miasta Zielonka na świadczenie tego rodzaju usług. Właściciel musi posiadać faktury za ww. usługi.

12. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział V

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§7

Według Planu Gospodarki Odpadami Dla Województwa Mazowieckiego, w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i osiągnięcie poziomu recyklingu frakcji odpadowych, szczególnie takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 roku;

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów tak aby w 2020 roku nie było składowanych więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

§8

1. Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Dla każdego regionu zostały wyznaczone instalacje regionalne i zastępcze przetwarzania odpadów komunalnych

2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczone do składowania są zagospodarowane wyłącznie w ramach danego regionu. Muszą być one kierowane w pierwszej kolejności do położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów, instalacji posiadających status RIPOK. W przypadku braku wolnych mocy przerobowych w RIPOK lub awarii danej instalacji odpady te mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów, przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. W przypadku, gdy do obsługi regionu wyznaczono zastępcze instalacje poza jego obszarem, odpady komunalne zmieszane mogą być przekazane do niej wyłącznie pod warunkiem braku wolnych mocy przerobowych lub awarii w instalacjach regionalnych i zastępczych funkcjonujących na obszarze danego regionu.

3. Wszystkie komunalne odpady zmieszane powinny być kierowane do regionalnej lub zastępczej instalacji termicznego lub mechaniczno-biologicznego ich przetwarzania. Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest możliwe wyłącznie w braku możliwości zagospodarowania ich w regionalnych i zastępczych instalacjach, zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów.

4. Selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych, powinny być kierowane do instalacji regionalnych, które mają możliwość właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości w tym awarii, mogą być one kierowane do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów zebranych selektywnie.

5. Gmina prowadzić będzie działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Miasta Zielonka w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich selekcji w gospodarstwach domowych,

3) upowszechnianie wiedzy o systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§9

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

1) stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami domowymi;
2) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz w szczególności dołożenie wszelkich starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku;
3) zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie na terenach zielonych oraz miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem (nie dotyczy ono psów rasowych uznawanych za agresywne);
4) przebywanie psa bez dozoru jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich;
5) prowadzenie zwierząt agresywnych lub mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia, powinno odbywać się pojedynczo, w sposób zapewniający sprawowanie nad nim kontroli (na smyczy i w kagańcu), wyłącznie przez osoby dorosłe;
6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, poprzez umieszczenie w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi workach na psie odchody, które należy umieszczać w koszach; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów;
7) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział VII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§10

1. Na terenach zajętych pod budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej centra handlowe, hotele, ogrody działkowe, obowiązuje zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy spełnieniu następujących warunków:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawowe;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest ona prowadzona;
3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości;
4) przestrzegane będą przepisy sanitarno–epidemiologiczne;
5) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem nieruchomości;

Rozdział VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§11

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
3) miejsca zbierania odpadów komunalnych, w tym altany śmietnikowe,
4) korytarze piwniczne,
5) inne pomieszczenia, a w szczególności pomieszczenia gospodarcze, magazyny, wiaty.

2. Deratyzację przeprowadza się według potrzeb. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku kalendarzowym w następujących terminach:

1) marzec – kwiecień;
2) październik – listopad;
3) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: