Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Projekty unijne zrealizowane w Zielonce

"Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”

Projekt partnerski z gminami Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna i Ząbki polegający na organizacji zajęć dodatkowych w SP1
i SP2 w Zielonce.

Wartość projektu dla wszystkich partnerów: 1,9 mln zł. Źródło finansowania: UE, EFS
w ramach RPOWM 2014-2020

***

"ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA MAZOWSZU" (projekt szkolny)

***

Super Przedszkole - Super Przedszkolaki

Projekt obejmujący m.in. organizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, wyposażenie sal przedszkolnych oraz szkolenia dla nauczycieli w Miejskim Przedszkolu nr 4 Zielonce.

Pozyskane środki finansowe: 488 tys zł
Źródło finansowania: UE, EFS w ramach RPOWM 2014-2020

***Poprawa jakości powietrza w Zielonce poprzez modernizację indywidualnych źródeł ciepła (kotłów)

Przedmiotem projektu była wymiana 42 pieców w domach jednorodzinnych w Zielonce na kotły nowszego typu. Sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Pozyskane środki: 183 tys zł

***

Maluch plus - edycja 2017

Rządowy program na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Zielonce
Pozyskane środki: 25 tys. zł
Źródło finansowania: środki krajowe.

***

„MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”

Projekt przewiduje serię zajęć w szkołach z wykorzystaniem robotów i tabletów, który ma na celu zwiększenie kompetencji informatycznych z zakresu programowania i wykorzystywania technologii mobilnych  podczas nauki.

Całkowita wartość projektu: 729 tys. zł
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie

***

„Utworzenie żłobka w Mieście Zielonka przy ul. Staszica 16”

Pozyskane środki stanowiły częściową refundację kosztów utworzenia żłobka w nowo wybudowanym budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Staszica 16.

Pozyskane środki finansowe: 327 tys. zł
Źródło finansowania: środki krajowe z programu resortowego

***

„Bezpieczeństwo w miejscach publicznych na terenie Miasta Zielonka”

Rozbudowa monitoringu miejskiego o 4 nowe punkty kamerowe oraz zakup 3 defibrylatorów AED - urządzeń ratujących życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
Pozyskane środki finansowe: 75 tys. zł
Źródło finansowania: środki z programu rządowego

***

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zakup książek do bibliotek w szkołach w Zielonce.

Dofinansowanie: 48 tys. zł

***

 „Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla Miasta Zielonka”

Projekt zrealizowany z dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Dofinansowanie: 77 tys. zł

***

 „Konsultacje społeczne aktów zagospodarowania przestrzennego”

Dofinansowanie: 33 tys. zł

 

„Na indywidualizację stawiamy, efekty w nauczaniu mamy” 

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi dokładnie: 273 700,00 zł.
Realizacja projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego - jest to 100% dofinansowania ze środków europejskich.


Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych nr 1, nr 2, nr 3 funkcjonujących w Gminie Zielonka, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
Wszystkie ww. szkoły zrealizują zajęcia wyrównawcze i dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu nauczania. W ramach realizacji projektu, w materiały dydaktyczne wyposażone zostaną wszystkie 3 zielonkowskie szkoły podstawowe.

W szkołach realizowane są następujące zajęcia:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, (w tym zagrożonych dysleksją)
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne –rewalidacyjne
 • zajęcia rozwijające zainteresowania zdolności matematyczno–przyrodnicze
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych informatycznie
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności językowych
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie


Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddzialanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


„Zielonka segreguje śmieci – gminny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” 

Całkowita wartość projektu: 1 129 629,15 zł
Wydatki koszty kwalifikowane: 249 232,29 zł
Poziom dofinansowania: 85%
Kwota dofinansowania: 211 847,45 


Przedmiotowy projekt, na celu ma ograniczenie negatywnego wpływu gospodarki odpadami na środowisko naturalne poprzez zastosowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Zielonka oraz przygotowanie do realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W ramach jego realizacji nastąpi:

 • zakup 24 pojemników do segregacji odpadów;
 • promocja gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów w latach 2012-2013 wraz z zakupem worków do selektywnej zbiórki odpadów 2012-2013;
 • prace przygotowawcze związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 • zakup sprzętu komputerowego integralnie związanego z obsługą systemu selektywnej zbiórki odpadów.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Dzialanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


„Rowerem przez Zielonkę - rozwój i promocja gminnej oferty turystycznej” 

Całkowita wartość projektu: 447 992,79 zł
Kwota dofinansowania (EFRR):  335 994,59 zł 


Przedmiotowy projekt, ma na celu rozwój i promocję oferty turystycznej Gminy Zielonka i obejmuje m.in.:

 • opracowanie projektu budowlanego na bazie, przygotowywanej obecnie kompleksowej koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Zielonka, uwzględniającej lokalizację ścieżek rowerowych oraz rozwiązania techniczne w zakresie stworzenia sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta (budowę nowych ścieżek rowerowych, modernizację zniszczonych ścieżek oraz funkcjonalne połączenie ścieżek planowanych i istniejących);
 • stworzenie parkingu dla rowerów (stojaki na rowery w 4 lokalizacjach na terenie Miasta) wraz z wypożyczalnią (10 rowerów);
 • Oznakowanie szlaków rowerowych i pieszych zlokalizowanych na terenie Gminy Zielonka;
 • utworzenie miejskich stref rekreacji: placów zabaw dla dzieci wraz z miejscami rekreacji dla dorosłych (urządzenia do ćwiczeń siłowych);
 • utworzenie gminnego punktu obsługi turystów (punkt na terenie Urzędu Miasta Zielonka);
 • wramach projektu zaplanowano opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, które kolportowane będą nieodpłatnie w gminnym centrum informacji turystycznej, dworcu oraz placówkach handlowych, gastronomicznych i noclegowych na terenie Gminy;
 • przygotowanie i montaż mapy turystycznej Gminy, która zostanie umieszczona w trzech lokalizacjach na terenie Gminy: przy Urzędzie Miasta Zielonka, przy wejściu na teren Glinianek (przy miejskiej strefie rekreacji) oraz przy głównej trasie przelotowej przez Miasto, dzielącej Zielonkę i Zielonkę Bankową. Powszechnie dostępna mapa umożliwi sprawne przemieszczanie się turystów po Mieście oraz umożliwi dotarcie do wskazanych na mapie miejsc atrakcyjnych turystycznie i obszarów cennych przyrodniczo.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Dzialanie 6.2. Turystyka. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


„Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka”

Szacowana wartość projektu: 805 640,00 zł
Wnioskowane (przyznane) dofinansowanie: 795 440,00 zł

CELEM OGÓLNYM projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka, a w szczególności dzieci i młodzieży uczącej się i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczba beneficjentów ostatecznych proj. szacowana jest na poziomie 100 osób (średnio 3 os./gosp. dom.), w tym 9 os. niepełnosprawnych.

Projekt przyczyni się do realizacji POIG, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion; dzięki jego realizacji 35 gosp. domowych z terenu Gminy Zielonka, wytypowanych zgodnie z opisem Działania 8.3 (m.in. takie w których jest dziecko, młodzież w wieku 0-25 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności), uzyskają wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu w okresie 3 lat realizacji projektu (2012-2015), a także w okresie wymaganej trwałości projektu. Uzupełniona zostanie również miejska sieć punktów bezpłatnego dostępu do Internetu (HotSpoty zapewniające Internet grupie docelowej, a w okresie trwałości projektu, także innym mieszkańcom gminy) oraz zapewniona zostanie pomoc konsultanta-informatyka, obejmująca swym zasięgiem teren całej gminy.

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość"


"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

Wartość projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
w partnerstwie z samorządami z terenu województwa: 180 000 000,00 zł

EFRR

Gmina Zielonka jest jednym z partnerów projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wniosek z listy projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM 2007-2013). Projekt w trakcie realizacji, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA)

Wartość projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z samorządami z terenu województwa: 60 000 000,00 zł
EFRR

Gmina Zielonka jest jednym z partnerów projektu. Wniosek z listy projektów indywidualnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Projekt w trakcie realizacji, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

"Wyrównywanie szans edukacyjnych w Zielonce poprzez indywidualizacje nauczania dzieci w klasach I-III szkól podstawowych"

kwota dofinansowania: 256 000,00 zł
szacowane całkowite koszty projektu: 256 000,00 zł. 


Okres realizacji projektu: 1.09.2011 - 30.08.2013

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zrealizowany  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddzialania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


"Lepszy start w przyszłość dla uczniów ze szkół podstawowych w Zielonce"

wartość projektu: 801 766,00 zł
wnioskowane dofinansowanie: 734 050,00 zł

Projekt, w ramach którego zrealizowano zajęcia wyrównawcze i dodatkowe dla dzieci ze szkół podstawowych - klasy IV-VI.
W ramach projektu prowadzono również: doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną w zakresie:
- zajęcia kształcące umiejętności prospołeczne,
- terapia zaburzeń emocjonalnych,
- terapia pedagogiczna w zakresie usprawnienia korekcyjno-kompensacyjnego.

Okres realizacji projektu: 1.09.2011 - 30.06.2013

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.2/2011.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


"Do przedszkola uczęszczamy, lepszy start w naukę mamy - wsparcie zielonkowskich przedszkoli publicznych w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej"

wartość projektu: 670 460,00 zł
wnioskowane dofinansowanie: 659 460,00 zł

Projekt, w ramach którego zaplanowaliśmy:

- zwiększenie naboru dzieci w Przedszkolu nr 5,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowej sali,
- nieodpłatne zajęcia dla dzieci: z pedagogiem/ psychologiem, logopedą oraz dodatkowe z jęz. ang. + każdorazowo zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.2/2011.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach na terenie Gminy Zielonka w latach 2004-2006”

wartość projektu: 7 110 013,45 zł
kwota dofinansowania: 4 332 314,70 zł

EFRR

Projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet I, Działanie 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt zrealizowany rzeczowo w latach 2004-2006.


„Lepszy start w przyszłość z certyfikatem ECDL”

wartość projektu: 49 830,00 zł
kwota dofinansowania: 49 830,00 zł

EFS

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IX, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; Projekt adresowany do grupy młodzieży (20 osób) – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce; zrealizowany przez Gminę Zielonka w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zielonkowskim Forum Samorządowym, w okresie luty-lipiec 2010 r. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007-2009”

wartość projektu: 8.323.853,79 zł
kwota dofinansowania: 3.994.834,54 zł

FS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Oś priorytetowa I, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności (FS). Projekt zrealizowany rzeczowo w latach 2007-2009; obecnie jest rozliczany.


„Miejskie Gimnazjum w Zielonce szkołą sukcesu dla każdego ucznia”

wartość projektu: 594 095,00 zł
kwota dofinansowania: 575 995,00 zł

EFS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; projekt realizowany przez Gminę Zielonka i Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce od 1 września 2010 r. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zielonkowskiego gimnazjum oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością dla podniesienia poziomu kształcenia. Końcowa data realizacji projektu to 31.05.2012 r. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


„Efektywne kadry samorządowe w Gminie Zielonka”

wartość projektu: 775 835,00 zł
kwota dofinansowania: 690 735,00 zł

EFS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej; projekt realizowany przez Gminę Zielonka od 1 marca 2010r., adresowany do do pracowników UM Zielonka, mający na celu podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w urzędzie, a tym samym poprawę jakości i dostępności usług świadczonych przez UMZ. W ramach projektu odbywają się szkolenia: ogólne, specjalistyczne, językowe i komputerowe oraz studia podyplomowe. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


„Aktywizacja mieszkańców Gminy Zielonka”

wartość projektu: 49 860,00 zł
kwota dofinansowania: 49 860,00 zł

EFS

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji; projekt realizowany przez Gminę Zielonka od 1 marca 2010 r. Adresowany do mieszkańców Zielonki – osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych takim wykluczeniem (długotrwale bezrobotnych, o obniżonej zdolności do pracy, z niskimi kwalifikacjami, niewielkim doświadczeniem zawodowym, korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonce). Projekt realizowany przez Gminę Zielonka w okresie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: