Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
dla osób z problemem alkoholowym lub / i narkotykowym oraz ich rodzin.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce
ul. Literacka 20, pokój nr 9

tel. (22) 781 03 51 w. 19
Czwartki: 12.00 – 18.00

Piątki: 9.00 – 12.00

Masz problem z alkoholem lub narkotykami? Podejrzewasz uzależnienie u bliskiej ci osoby?
Jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika? Potrzebujesz wsparcia w trudnej sytuacji życiowej?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy w punkcie informacyjno – konsultacyjnym. Gwarantujemy dyskrecję.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udzielamy pomocy w zakresie:
- udostępniania aktualnych baz danych o wszelkich formach pomocy
- udostępniania materiałów edukacyjnych i informacyjnych
- udzielania informacji i konsultacji także telefonicznie
- rozpoznania problemów i potrzeb klienta
- motywowania do podjęcia leczenia oraz kierowania do specjalistycznych placówek
- przyjmujemy wnioski o podjęcie działań zmierzających do zobowiązania do leczenia odwykowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- nie prowadzimy terapii

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZIELONCE
Urząd Miasta Zielonka
ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
pokój nr 111
tel. (22) 761 39 52 (w godzinach pracy urzędu)

Zadania MKRPA:
- Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Zielonce corocznie przyjmowanym przez Radę Miasta Zielonka;
- Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
- Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Zielonka;
- Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

PROCEDURA ZMIERZAJĄCA DO ORZECZENIA O ZASTOSOWANIU WOBEC OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU OBOWIĄZKU PODDANIA SIĘ LECZENIU W ZAKŁADZIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO

 Wobec kogo można wszcząć procedurę?

Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie dwie przesłanki: medyczna i chociaż jedna z przesłanek społecznych: 
1. przesłanka medyczna - uzależnienie od alkoholu;
2. przesłanka społeczna - wskazująca na postępujące negatywne skutki uzależnienia:
- rozkład życia rodzinnego;
- demoralizacja małoletnich;
- uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
- systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Sam fakt uzależnienia jest niewystarczający, gdyż procedura nie jest uruchamiana tylko z powodu tego, że człowiek jest uzależniony, ale ze względu na szkody, jakie w związku ze swoim piciem wyrządza innym.

Kto może złożyć wniosek ?

Wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może złożyć każdy, kto ma uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest uzależniona, a także w związku z piciem dopuszcza się zachowań wymienionych w omawianych powyżej przesłankach oraz dostarczy w tej sprawie dowodów, czyli uzasadni swoje podejrzenia. Wniosek może złożyć zarówno osoba prywatna (członek rodziny, sąsiad itp.) jak i inne podmioty, czy instytucje publiczne (np. ośrodek pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, pracodawca, jednostka Policji, zespół interdyscyplinarny, szkoła).

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.

Czy wnioskodawca ponosi jakiekolwiek koszty związane z postępowaniem?

Wnioskodawca nie ponosi jakichkolwiek kosztów postępowania ani przed Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Zielonce, ani przed sądem. Koszty badania przez biegłych sądowych, jak również koszty postępowania sądowego pokrywa się z budżetu gminy.

Poufność przekazanych informacji

Członkowie Komisji są ustawowo zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Poza wskazanymi w ustawie instytucjami nikt inny nie ma prawa dostępu do zgromadzonych informacji.

Zastrzeżenie danych Wnioskodawcy i przekazanych informacji

Istnieje możliwość zastrzeżenia danych Wnioskodawcy oraz przekazanych informacji, jeżeli Komisja stwierdzi, że ujawnienie materiałów postępowania mogłoby narazić wnioskodawcę na niebezpieczeństwo. W takim przypadku Komisja odmawia osobie, wobec której toczy się postępowanie ujawnienia materiałów postępowania w tym zakresie. Jednak na etapie postępowania sądowego osoba, wobec której toczy się postępowanie będzie miała dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w sprawie.

Tryb postępowania

- Na wniosek;
- Z inicjatywy Komisji.

Przebieg procedury wszczętej na wniosek - SCHEMAT

Przebieg procedury ma na celu skłonienie osoby uzależnionej do podjęcia i ukończenia terapii. Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie osoby wobec, której toczy się postępowanie przez organ Policji. Sąd zarządza przymusowe doprowadzenie do zakładu leczniczego osoby uchylającej się od wykonania nałożonego obowiązku leczenia.

Środki odwoławcze

Od postanowienia sądu rozpatrującego sprawę w przedmiocie zastosowania wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego rozpatrującego sprawę w pierwszej instancji uczestnikom postępowania – Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osobie zobowiązanej lub prokuratorowi (jeżeli on złożył wniosek) przysługuje prawo wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji. Apelacja nie może zostać wniesiona przez osobę czy podmiot składających wniosek do Komisji, gdyż w świetle prawa nie są uczestnikami postępowania.

 Wzór wniosku

Wzór wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonce (POBIERZ)

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonce, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
lub
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Zielonce, ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka

Wniosek można również przesłać na adres: lub złożyć ustnie podczas rozmowy, z której sporządza się protokół.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną, uzyskują świadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia odwykowego oraz wojewódzkim ośrodku terapii uzależnienia i współuzależnienia i innych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia odwykowego prowadzonych przez samorząd województwa. Za świadczenia od wymienionych osób
nie pobiera się opłat.

Dzieci osób uzależnionych od alkoholu, dotknięte następstwami nadużywania alkoholu przez rodziców, uzyskują bezpłatnie pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną w  podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia odwykowego oraz wojewódzkim ośrodku terapii uzależnienia i współuzależnienia i innych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia odwykowego prowadzonych przez samorząd województwa i poradniach specjalistycznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli rodziców lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym.

Członkowie rodzin osoby uzależnionej, dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym mogą dodatkowo poszukać pomocy w ruchach samopomocowych np. wspólnoty Al-Anon. Spis mityngów wspólnoty Al-Anon: www.al-anon.org.pl

Możesz skorzystać z internetowej możliwości wsparcia dla bliskich osób uzależnionych na platformie HELPING HAND: https://hh24.pl/

Leczenie - placówki:

Uzależniony może skorzystać z różnych form leczenia. Ma do wyboru pobyt na oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, terapię na oddziale całodobowym, dziennym, leczenie ambulatoryjne w poradni. Można poszukać pomocy w grupach samopomocowych i wsparcia, czy skorzystać z szerokiej oferty placówek prywatnych.

Wykaz placówek leczenia odwykowego na terenie powiatu wołomińskiego:

Nazwa placówki

Adres i telefon

Typ placówki

NZOZ "Eskulap"
Poradnia Leczenia Uzależnień

Fabryczna 1
05-270 Marki
(22) 761 90 80

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Ośrodek Profilaktuki i Terapii Uzależnień SP ZOZ
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Powstańców 12
05-200 Wołomin
(22) 776 44 88

dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Powstańców 12
05-200 Wołomin
(22) 776 44 88

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo Chorych i Psychicznie Chorych "Drewnica"

Powstańców 12
05-200 Wołomin
(22) 776 44 88

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

 Wykaz placówek leczenia odwykowego na terenie województwa mazowieckiego:

https://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-mazowieckie


Spotkania AA w Zielonce:     
Niedziela godz. 11:30 , Alternatywa - [Wszystkie otwarte]
ul. Mickiewicza 18, Ośrodek Zdrowia (wejście od strony parku)/ mityng trwa 1,5h
bez przerwy.  
Informacja o spotkaniach Anonimowych Alkoholików, również w formie online:https://www.aa.org.pl/

Skorzystaj z możliwości autodiagnozy za pomocą platformy internetowej oraz aplikacji:https://e-pop.pl/#/welcome

Terapia online:
Platforma internetowa oraz aplikacja https://hh24.pl/
Platforma internetowa oraz aplikacja http://nalogometr.pl/pl/

PRZEMOC

Nadużywanie alkoholu zwiększa prawdopodobieństwo stosowania wobec bliskich osób przemocy. Jeżeli osoba nadużywająca alkoholu stosuje wobec Ciebie lub Twoich bliskich przemoc – szukaj pomocy.

Instytucje pomocowe

- Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – baza kontaktowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/baza-kontaktowa-specjalistyczne-osrodki-wsparcia-dla-ofiar-przemocy

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonce

siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce (pracownicy socjalni są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego), tel. 22 7810351 wew. 14 lub 16

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka
https://poik-zielonka.pl
Zapisy do specjalistów pod numerem: (22) 771 83 84
Telefon Interwencyjny (24h): 504 221 017

Ośrodek prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie, których bezpieczeństwo jest zagrożone.

Przemoc – eksmisja – obowiązek opuszczenia mieszkania

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.

Rozprawa powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Orzeczenie sądu staje się wykonalne z chwilą ogłoszenia, może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Ważne telefony:

800 120 002Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – telefon dla osób doświadczających przemocy – całodobowy.

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 - 15.30, bezpłatny.

22 828 11 12 - Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej   - Telefon zaufania oferuje pomoc dorosłym, którzy doświadczyli przemocy seksualnej oraz służą radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania.

Czynny we wtorki i środy w godz. 15:00 -18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora.         

800 199 990Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania, czynny codziennie od w godz. 16.00 – 21.00, bezpłatny.     

800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – bezpłatny, całodobowo.

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – całodobowy, bezpłatny

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - Jest zarówno telefonem zaufania, jak i pełni rolę telefonu interwencyjnego, całodobowy, bezpłatny.

112 – numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: