Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Projekty unijne i zewnętrzne w trakcie realizacji

„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Projekt grantowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach umów grantowych dokonano zakupu łącznie 47 laptopów z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli, którzy mają problem z dostępem do sprzętu do zdalnej edukacji i najbardziej go potrzebują.

Pozyskane środki finansowe: 134 999,98 zł

***

"Maluch plus - Edycja 2019"

Rządowy program na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim w Zielonce
Źródło finansowania: środki krajowe.

***

"ABC... Uczę się..."

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

***

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Zielonce.
Źródło finansowania: środki krajowe.

***

"Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"

Projekt partnerski współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa"

***

Projekt partnerski pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

***

Projekt partnerski pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza; Działanie: 2.1 E-usługi

Wartość całkowita projektu: 52 984 621,60 zł
Wkład własny: 13 698 931,16 zł
Wartość dofinansowania: 39 285 690,44 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.12.2022

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin: Czosnów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Karczew,  Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Zakres projektu obejmie 5 obszarów tematycznych:

E-dostępność – wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków (np. ostrzegać osoby niewidome o przeszkodach) oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.

E-turystyka – stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego, mobilnego przewodnika dla turystówi mieszkańców, promującego ofertę turystyczną i kulturalną gmin, powiązanego z informacjami kontekstowymi, elementami rozszerzonej rzeczywistości i grywalizacji (np. interaktywnymi ścieżkami zwiedzania, grami miejskimi).

E-transport – stworzenie planera podróży komunikacją metropolitalną opartą o rozkład jazdy w czasie rzeczywistym.

E-parkowanie – dostarczenie narzędzia e-kontroli w postaci systemu, który usprawni kontrolę opłat miejsc parkingowych.

E-środowisko – stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach – jakości powietrza oraz natężenia hałasu.

***

"Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni"

Cel projektu:

poprawa jakości środowiska miejskiego i przestrzeni publicznej poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni w Mieście Zielonka


Zakres projektu:

Projekt obejmuje działania w zakresie zagospodarowania oraz wzbogacenia zielonej przestrzeni publicznej Miasta Zielonka tak, aby była przyjaznym miejscem rekreacji i integracji mieszkańców. Zrealizowane zostaną nasadzenia zieleni, w wybranych lokalizacjach powstaną nowe ciągi piesze, jak również montowane będą elementy drobnej infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej (ławki), karmniki oraz domków dla owadów zapylających.

Działania w ramach realizowanego projektu obejmują siedem lokalizacji w mieście: Glinianki, Park Dębinki, skarpę obok budynku Urzędu Miasta Zielonka, Plac im. Jana Pawła II, teren zieleni na Osiedlu Długa (przestrzeń pomiędzy blokami 9, 13, 17 i ul. Długą), Skwer im. Armii Krajowej, teren rekreacji przy ul. Wojska Polskiego (teren „po Koszarowcu”).


Efekty (rezultaty) projektu:

  • łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami/ pracami w ramach projektu: 6,71 ha;
  • dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu: 5,52 ha.


Całkowita wartość projektu: 3 803 272,50 zł

Kwota dofinansowania: 2 879 606,62 zł

Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych

Źródło dofinansowania: środki Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020


Miasto Zielonka informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą (IZ) narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail ( ) lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).***


"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę podziemnego parkingu „Parkuj i Jedź” w Zielonce"

Projekt budowy jednopoziomowego parkingu podziemnego pod bazarkiem w Zielonce, czyli na terenie bezpośrednio sąsiadującym ze stacją kolejową, przewiduje stworzenie parkingu dla około 90 samochodów i kilkudziesięciu rowerów, z wjazdem na parking od strony ulicy ks. Abramskiego. Projekt poprzedziły konsultacje społeczne, wybór koncepcji i spotkania z mieszkańcami.

Pozyskane środki finansowe: 7,2 mln zł
Źródło finansowania: UE, EFRR oraz budżet państwa, w ramach  RPOWM 2014-2020

***

"e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom"

Działania w zakresie opracowania i wprowadzenia e-usług. Projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Wieliszew, a partnerami Zielonka i Radzymin.

Dofinansowanie 1,1 mln zł
Źródło: UE, EFRR w ramach RPOWM 2014-2020

***

"OZE w Zielonce i w Tłuszczu"

Przedmiotem projektu jest w instalacja w gospodarstwach domowych w Zielonce instalacji odnawialnych źródeł energii np. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła).  

Dofinansowanie dla Zielonki ok.: 1,5 mln zł
Źródło finansowania: UE, EFRR w ramach RPOWM 2014-2020

***

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce”

Projekt obejmował termomodernizacje obiektu poprzez: ocieplenie ścian, dachów; wymianę okien i drzwi zewnętrznych; wymianę oświetlenia na energooszczędne; przebudowę systemu grzewczego, budowę i przebudowę systemu wentylacji wraz z rekuperacją.

Pozyskane środki finansowe: 1,1 mln zł
Źródło finansowania: UE, EFRR w ramach RPOWM 2014-2020

***


„Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach  ZIT WOF”

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżek rowerowych i parkingów rowerowych na terenie Zielonki.

Pozyskane środki finansowe: 2,2 mln zł
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie

***


„Rozwój infrastruktury PSZOK w Zielonce”

Projekt przewiduje nowe zagospodarowanie przestrzeni Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzywej 18. Miasto oczekuje na podpisanie umowy.
Pozyskane środki finansowe: 318 tys. zł
Źródło finansowania: Fundusze Europejskie

***

 „E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Projekt partnerski wspierający edukację cyfrową dorosłych (osoby 55+)

***

„Bliżej rynku pracy – zintegrowany system doradztwa edukacyjno-zawodowego ZIT WOF”.

Projekt partnerski w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczniów Miejskiego Gimnazjum.

***

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: