Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Miejska Rada Seniorów w Zielonce

Miejską Radę Seniorów w Zielonce powołano Uchwałą Nr XLII/414/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce.

Rada Seniorów została utworzona w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza najstarszego pokolenia mieszkańców Gminy Zielonka. 

Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij TUTAJ)

Zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Miejskiej Rady Seniorów reguluje Statut, który stanowi załącznik powyższej uchwały.

STATUT MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejska Rada Seniorów w Zielonce, zwana dalej Radą, składa się z osób delegowanych z organizacji pozarządowych (NGO) skupiających seniorów, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych: podmiotu prowadzącego uniwersytet trzeciego wieku oraz przedstawicieli instytucji samorządowych, które zajmują się problemami osób starszych w gminie Zielonka.

§ 2

Siedzibą Rady jest miasto Zielonka, posiedzenia Rady odbywają się w Urzędzie Miasta Zielonka lub Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce (OKiS).

Rozdział 2.

Zakres działania Rady

§ 3

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych na zewnątrz poprzez:

 1. ścisłą współpracę z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw seniorów;
 2. integracje i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych potrzeb osób starszych;
 3. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów i działań na rzecz seniorów;
 4. zgłaszanie uwag do przekazanych do zaopiniowania aktów prawa miejscowego
 5. wspieranie różnorodnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej;
 6. dążenie do odtwarzania i umacniania więzi międzypokoleniowych więzi społecznych;
 7. wydawanie opinii, formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, czynne uczestnictwo w tworzeniu długofalowej polityki senioralnej gminy;
 8. upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach, a przede wszystkim wzmacnianie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne w tym na jakość usług przeznaczonych dla tej grupy wiekowej.

Rozdział 3.

Organy i tryb pracy Rady

§ 4

 1. Kadencja Rady Seniorów trwa 3 lata licząc od dnia powołania przez Burmistrza z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Powołanie członków Miejskiej Rady Seniorów powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego statutu.
 3. Członków Rady delegują organy statutowe organizacji wymienionych w paragrafie 1 w liczbie nie większej niż po 2 osoby z każdej organizacji bez względu na liczbę jej członków. Przedstawicieli instytucji deleguje Burmistrz.
 4. Organizacje delegują do rady osoby w wieku 60+.
 5. W przypadku wakatu na stanowisku członka rady seniorów w trakcie kadencji, organizacja, która delegowała swojego przedstawiciela do rady ma prawo delegować nowego kandydata do rady seniorów. Kadencja delegowanego kończy się z upływem kadencji Rady, do której został delegowany.
 6. Burmistrz Miasta powołuje delegowanych kandydatów w drodze zarządzenia, określając jednocześnie liczbę radnych, która nie może być mniejsza niż 10 i większa niż 25.
 7. Członek Rady może zostać odwołany w trakcie kadencji w przypadku złożenia rezygnacji z pracy w Radzie lub cofnięcia rekomendacji przez organizację, która go do Rady delegowała.
 8. Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie.

§ 5

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Wybrane osoby stanowią Prezydium Rady.

§ 6

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz.
 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych przez członków Rady, seniorów nie będących członkami Rady, a także w celu wyrażenia przez Radę opinii w sprawach przedstawionych jej do zaopiniowania przez Burmistrza Miasta.
 3. Prezydium Rady ustala porządek obrad Rady.
 4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 5. O posiedzeniu Rady zawiadamia się wszystkich członków rady z 7-dniowym wyprzedzeniem, przedstawiając równocześnie proponowany porządek posiedzenia, miejsce, dzień i godzinę.
 6. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a związanych z zajęciem opinii w kwestiach dotyczących środowiska seniorów, Przewodniczący Rady bądź w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz zwołuje Nadzwyczajne posiedzenie Rady z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem.
 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, jednocześnie przekazując zawiadomienie Radzie Miasta Zielonka oraz Burmistrzowi.

§ 7

Posiedzenia rady są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu członków Rady.

§ 8

Każdy z członków Rady ma prawo wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu.

§ 9

 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
 3. Przewodniczący przekazuje podjęte na posiedzeniu uchwały Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Zielonka.

§ 10

 1. Na posiedzenia Rady, Prezydium może zaprosić Burmistrza Miasta, radnych Rady Miasta, przedstawicieli Urzędu miasta lub instytucji właściwych ze względu na przedmiot posiedzenia.
 2. Posiedzenia Rady mają charakter otwarty.

§ 11

 1. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera zwięzłe streszczenie referowanych spraw, podjęte uchwały, wyniki głosowania.
 2. Protokół podpisuje Przewodniczący lub osoba zastępująca.
 3. Do protokołu dołącza się listę obecności na posiedzeniu.

Rozdział 4.

Postanowienia końcowe.

§12

Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania przez Burmistrza pierwszej Rady Seniorów.

§ 13

Obsługę techniczną Rady zapewnia Urząd Miasta bądź OKiS w zależności od miejsca posiedzenia.

§ 14

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie jego nadania.


24 lipca 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce, podczas którego wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce.

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce otworzył burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik oraz wręczył nominacje dla członków rady.

Kolejnym punktem posiedzenie był wybór prezydium rady. W jawnym głosowaniu Miejska Rada Seniorów wybrała jednogłośnie prezydium w składzie:

Krzysztof Łebkowski - Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce 

Felicja Grabowska - Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów 

Grażyna Krzyżanowska - Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce.

Wcześniej, zarządzeniem nr 120/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce, zmienionym zarządzeniem nr 121/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejskiej Rady Seniorów, powołano członków MRS w następującym składzie:

Magdalena Hniedziewicz - Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Zielonki,

Grażyna Krzyżanowska - Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Zielonki,

Urszula Zaremba - Przedstawiciel Klub Seniora „Babie Lato",

Ryszard Pieczul - Przedstawiciel Klub Seniora „Babie Lato",

Jerzy Kalbarczyk - Przedstawiciel Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 3 w Zielonce,

Henryka Pietrucha - Przedstawiciel Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 3 w Zielonce,

Adam Brzeski - Przedstawiciel Klub Seniora „Rodzinka",

Zdzisław Małczuk - Przedstawiciel Klub Seniora „Rodzinka",

Jadwiga Choromańska - Przedstawiciel Chóru Seniora OKiS,

Halina Pokraśniewicz - Przedstawiciel Chóru Seniora OKiS,

Henryk Sewerynek - Przedstawiciel Chóru Miejskiego im. Józefa Gromali przy OKiS,

Zbigniew Urbanowicz - Przedstawiciel Chóru Miejskiego im. Józefa Gromali przy OKiS,

Janina Skowrońska -Przedstawiciel Klubu Seniora OKiS,

Henryka Czuba - Przedstawiciel Klubu Seniora OKiS,

Felicja Grabowska - Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Jadwiga Maciążek - Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

Krzysztof Łebkowski - Przedstawiciel Latarnik Polski Cyfrowej,

Agnieszka Sokołowska - Przedstawiciel Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce,

Stanisław Fijałkowski - Przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.


Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów Krzysztof Łebkowski, zwrócił się do zebranych ze słowami podziękowania dla członków Rady:

Serdecznie dziękuję za Waszą gotowość do integracji naszych wspólnot lokalnych: stowarzyszeń, uniwersytetu, klubów, chórów, sekcji i kół pasjonatów oraz społeczników. Mamy wiele zapisanych kart osiągnięć i wspomnień wracających choćby przy tegorocznych jubileuszach i rocznicach świętowanych w ramach Juwenaliów Zielonkowskich 2014.

Polska ma najniższy wskaźnik kapitału społecznego, czyli zaufania i chęci współpracy między mieszkańcami. W Zielonce jest podobnie. Polsce i Zielonce potrzebna jest odnowa kapitału społecznego, potrzebna jest kultura i praktyka współpracy na rzecz dobra wspólnego. Niechaj pokolenia 60+ Zielonki dają praktyczny przykład mądrego dialogu oraz rozważnego działania. Wszędzie tam, gdzie wyczerpały się korzyści społeczne ze stosowania formuły „dziel i rządź”, kierujmy się filozofią „Łącz i służ”, której fundamentem jest zasada „Po pierwsze nie szkodzić”. Rujnowanie kosztuje niewiele, odbudowywanie – wielokrotnie więcej. Jestem przekonany, że samorząd Zielonki idzie w tym samym kierunku podejmując uchwałę o powołaniu MRS dokładnie 3 miesiące temu, tj. 24 kwietnia br. Dzisiaj jest okazja, aby za to podziękować na sesji Rady Miasta.

Niechaj każda litera nazwy naszej małej ojczyzny kojarzy się inspirująco i sympatycznie z naszą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością:

Niechaj „Z” kojarzy się z Zielonością odnawialną

Niechaj „I” kojarzy się z Innowacyjnością społeczną

Niechaj „E” kojarzy się z Edukacją wielopokoleniową

Niechaj „L” kojarzy się z Letniskowością podwarszawską

Niechaj „O” kojarzy się z Otwartością międzypokoleniową

Niechaj „N” kojarzy się z Nowoczesnością cywilizacyjną

Niechaj „K” kojarzy się z Kulturalną różnorodnością

Niechaj „A” kojarzy się z Aktywnością samorządową


Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Zielonce - Krzysztof Łebkowski

Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów Felicja Grabowska otrzymuje z aktem powołania do Rady

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów Grażyna Krzyżanowska otrzymuje akt powołania do Rady z rąk bumistrza Grzegorza Dudzika

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: