Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
grafika
Komisje Rady Miasta

STAŁE KOMISJE RADY MIASTA ZIELONKA VII KADENCJI 2014 - 2018

Rada Miasta, w drodze odrębnej uchwały, może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisja stała działa zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę Miasta i jest zobowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie Rady.

Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez członków komisji. Komisja powołuje również zastępcę przewodniczącego komisji.

Do zadań stałych komisji Rady Miasta należy:

 1. przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta;
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
 3. sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwały Rady;
 4. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Burmistrza lub inne komisje;
 5. analizowanie skarg i wniosków mieszkańców miasta, dotyczących działalności Burmistrza jako organu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji, a w szczególności zwołuje jej posiedzenie oraz zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.


KOMISJA INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I TRANSPORTU

 1. Tomasz Wołujewicz - Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Marek Grodzki
 3. Renata Ochocińska
 4. Tomasz Pieloszczyk
 5. Sebastian Słowik - Zastępca Przewodniczącego

Do zadań Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Transportu należą sprawy związane z realizacją zadań inwestycyjnych i gospodarki komunalnej, a także dbaniem o środowisko przyrodnicze, w tym:

 1. udział w tworzeniu i opiniowaniu planów budżetowych dotyczących inwestycji, gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska,
 2. opiniowanie planowanych inwestycji i wykonania planu inwestycji,
 3. opiniowanie przedsięwzięć obejmujących: drogi, ulice, mosty, place oraz organizację ruchu drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, urządzenia komunalne, wysypiska i utylizację odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz, lokalny transport zbiorowy, budownictwo mieszkaniowe, cmentarze komunalne, ochronę środowiska i przyrody, gospodarkę wodna, zieleń komunalną i zadrzewienie,
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta i organizacjami społecznymi w planowaniu, kontrolowaniu i odbiorze technicznym inwestycji;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
 6. opiniowanie wykonania budżetu miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
 7. przygotowywanie uchwał w zakresie działania komisji;
 8. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej szczebla poza gminnego w zakresie działania komisji,
 9. kontrola działań komórek organizacyjnych urzędu miasta realizujących zadania w zakresie działań komisji.

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (KLIKNIJ)


KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU MIASTA

 1. Tadeusz Szklarski - Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz Jagliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Andrzej Marek Grodzki
 4. Ewa Kosińska
 5. Gabriela Wiśniewska

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Miasta należą sprawy dotyczące finansów miasta oraz planów rozwoju Zielonki w tym:

 1. udział w tworzeniu i opiniowaniu planów budżetowych,
 2. analiza rozdysponowania rezerw budżetowych,
 3. półroczna kontrola realizacji budżetu,
 4. bieżąca analiza dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych miasta,
 5. opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu,
 6. opiniowanie projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Miasta,
 7. opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 8. opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (KLIKNIJ)


KOMISJA EDUKACJI, RODZINY, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Sławomir Moczarski - Przewodniczący Komisji
 2. Eryk Radziszewski
 3. Gabriela Wiśniewska
 4. Tomasz Wołujewicz
 5. Jadwiga Wójcik - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Do zadań Komisji Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego należą sprawy dotyczące zagadnienia funkcjonowania placówek oświatowych, inicjowania i opracowywania planów rozwoju edukacji, działania prorodzinne oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w tym:

 1. udział w tworzeniu i opiniowaniu planów budżetowych dotyczących oświaty, kultury i sportu, działań prorodzinnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. opiniowanie przedsięwzięć obejmujących: oświatę w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze, politykę prorodzinną, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, opiniowanie projektów przepisów porządkowych niezbędnych dla zapewnienia ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
 3. współpraca z organizacjami młodzieżowymi,
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
 5. opiniowanie wykonania budżetu miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
 6. przygotowywanie uchwał w zakresie działania komisji;
 7. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej szczebla poza gminnego w zakresie działania komisji,
 8. kontrola działań komórek organizacyjnych urzędu miasta realizujących zadania w zakresie działań komisji.

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (KLIKNIJ)


KOMISJA KULTURY, SPRAW SPOŁECZNYCH, OCHRONY ZDROWIA I SPORTU

 1. Joanna Nicole - Urbanowicz - Przewodnicząca Komisji
 2. Anna Abramczyk - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Łukasz Jagliński
 4. Piotr Pietruszka
 5. Tadeusz Szklarski

Do zadań Komisji Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu należą sprawy dotyczące funkcjonowania obiektów kultury i sportu, inicjowanie działań sportowych, działań z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, sprawy związane z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych, ochrona zdrowia, w tym:

 1. udział w tworzeniu i opiniowaniu planów budżetowych dotyczących: kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia,
 2. opiniowanie przedsięwzięć obejmujących: kulturę, promocję Miasta, nadawanie i zmiany nazw ulic i placów, wznoszenie pomników, politykę społeczną, w tym ośrodek pomocy społecznej oraz zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, kulturę fizyczną, turystykę, tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe, ochrona zdrowia.
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
 4. opiniowanie wykonania budżetu miasta w dziedzinach z zakresu działania komisji,
 5. przygotowywanie uchwał w zakresie działania komisji;
 6. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej szczebla poza gminnego w zakresie działania komisji,
 7. kontrola działań komórek organizacyjnych urzędu miasta realizujących zadania w zakresie działań komisji.

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (KLIKNIJ)


KOMISJA REWIZYJNA

 1. Renata Ochocińska - Przewodnicząca Komisji
 2. Ewa Kosińska - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Tomasz Pieloszczyk
 4. Eryk Radziszewski
 5. Jadwiga Wójcik

Kompetencje komisji rewizyjnej:

 1. Komisja rewizyjna działa na podstawie półrocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę Miasta. Komisja rewizyjna przedstawia Radzie Miasta projekt planów półrocznych do dnia 30 czerwca i 31 grudnia. Za zgodą Rady Miasta komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nieprzewidzianym w planie kontroli.
 2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych ipomocniczych, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
 3. Komisja Rewizyjna opiniując sprawozdanie z wykonania budżetu a także wnioskując o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium, wykorzystuje całą swoją wiedzę zgromadzoną podczas prowadzonych kontroli oraz ze współpracy z innymi komisjami Rady, kierując się kryteriami wymienionymi
 4. Wyniki przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny przedstawia w protokole kontroli, sporządzonym w trzech egzemplarzach.

Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (KLIKNIJ)


KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

 1. Piotr Pietruszka - Prewodniczący
 2. Anna Abramczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Joanna Nicole - Urbanowicz
 4. Sławomir Moczarski
 5. Sebastian Słowik

Zadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (KSW)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołana jest w związku z uprawnieniami Rady Miasta związanymi z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji.

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:

 • rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych,
 • wniosków składanych przez obywateli do Rady Miasta,
 • petycji składanych przez obywateli do Rady Miasta.

Rada może zobowiązać Komisję do prowadzenia dodatkowo innych spraw niż wyżej określone.

Przedmiotem skargi może być m.in. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, przewlekłe, niezgodne z prawem załatwiane spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być m.in. sprawy ulepszenia i usprawnienia organizacji i pracy, wzmocnienia praworządności, lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Przedmiotem petycji może być m.in. żądanie zmiany wskazanych przepisów prawa, podjęcia działań w sprawie dotyczącej wnoszącego petycję.

Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:

 • występować do Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji,
 • przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: