Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Konkurs na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka

OGŁASZA KONKURS

na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zielonce, z siedzibą ul. Staszica 16, 05-220 Zielonka

I. Żłobek Miejski w Zielonce

II. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Zielonce

III. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania

1. Wymagania obowiązkowe dla kandydata na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zielonce:

1) posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282);
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
4) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
7) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
8) posiada nieposzlakowaną opinię;
9) posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo:, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi/preferowane kierunki :nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika opiekuńczo wychowawcza, położnictwo lub pielęgniarstwo;
10) złoży pełny komplet dokumentów, przygotowanych zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ust. 3 niniejszego ogłoszenia.

2. Wymagania dodatkowe- wymagania pozostałe (fakultatywne) pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) znajomość aktów prawnych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów bhp i ppoż.;
2) doświadczenie w tworzeniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznymi lub niepublicznymi placówkami opieki nad dzieckiem do lat 3 albo innymi placówkami;
3) znajomość zasad zarządzania oraz predyspozycje do realizacji zadań pracodawcy;
4) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, rzetelność, zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, bezkonfliktowość, uczciwość i systematyczność;
5) spełnia wymagania określone dla opiekuna w żłobku;
6) znajomość obsługi komputera;
7) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego w Zielonce (w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zielonce zobowiązani będą do zaprezentowania w formie ustnej, koncepcji funkcjonowania);
2) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata o stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego –podpisany,
3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1 do ogłoszenia,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (m.in. świadectwa, dyplomy, certyfikaty);
6) kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
7) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenie tj.:
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) że nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, - według wzoru określonego załącznikiem Nr 2 do ogłoszenia,
8) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia tj.:
a) o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
b) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
c) podpisane oświadczenie że, kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
d) podpisane oświadczenie że, kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, - według wzoru określonego załącznikiem nr 3 do ogłoszenia,

9) podpisane oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem finansami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – według wzoru określonego załącznikiem nr 4 do ogłoszenia,
10) podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostepnienie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji- według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,

IV. Ogólny zakres zadań na stanowisku Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zielonce:

1) kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Żłobka Miejskiego w Zielonce i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) realizacja zadań wynikających ze Statutu Żłobka Miejskiego w Zielonce,
3) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
4) organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami dla dzieci oraz pracy dla podległego personelu,
5) ustalenie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej żłobka,
6) prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,
7) zawieranie umów z rodzicami (opiekunami prawnymi),
8) pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,
9) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników żłobka,
10) opracowywanie we współpracy z Centrum Usług Wspólnych rocznych planów finansowych żłobka,11) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi żłobka,
12) administrowanie i zarządzanie majątkiem żłobka, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

V. Warunki pracy:

1) nawiązanie stosunku pracy : 01 marca 2021 r.,
2) forma zatrudnienia: umowa na czas nieokreślony,
3) wymiar czasu pracy: ¼ etatu tj. średnio 2 godziny dziennie (10 tygodniowo) tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800-1000,
4) miejsce pracy: ul. Staszica 16, 05-220 Zielonka,
5) praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy z organem prowadzącym, Centrum Usług Wspólnych w Zielonce oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
6) charakterystyka stanowiska pracy:

  • praca w budynku parterowym, podjazd dla osób niepełnosprawnych, sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku kierowniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze zarządczym i biurowo-administracyjnym, przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami burmistrza.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Zielonka nie osiągnął 6%.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka lub listownie na adres : Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 05-220 Zielonka w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zielonce” w terminie do 22 lutego 2021 r. do godz. 1700 (decyduje data wpływu do urzędu).

2) Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

3) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Zielonka.

4) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  • I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne). Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjne o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  • II etap :rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne (formalne)

4) Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku ich nieodebrania w siedzibie urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia naboru.

5) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka.

6) Burmistrz Miasta Zielonka zastrzega sobie prawo do:

Odwołania lub nieważnienia naboru, bez podawania przyczyny,

• Nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata,

7) Nie ma procedury odwoławczej od wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej.

VIII. Osoba wybrana w konkursie, przed podjęciem zatrudnienia przedstawia zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konkursie na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zielonce:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka.

2) kontakt, w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych – ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zielonce,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a,c Rozporządzenia ww.

5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie.

Bez podania wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwy udział w postępowaniu konkursowym,

6) fakt przekazania przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych, niewymaganych w ogłoszeniu, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych i w związku z tym przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych w ogłoszeniu. Wszelkie dodatkowo podane dane, niewymagane w ogłoszeniu pozostaną bez wpływu na cel przetwarzania,

7) dokumenty osób, którym w wyniku konkursu nie zostało powierzone stanowisko dyrektora będą do odbioru w sekretariacie Urzędu Miasta Zielonka w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. W razie nie odebrania zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora przekazane zostaną do Centrum Usług Wspólnych w Zielonce posłużą do sporządzenia umowy i przechowywane będą zgodnie z regulacjami kodeksu pracy,

8) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej,

9) w zakresie swoich danych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu danych, ich sprostowania a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających RODO,

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami,

11) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych w tym profilowaniu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: