Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
ekobaner.png
Eko Zielonka
Opłata za odbiór i wzór deklaracji

Miesięczna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów

Z dniem 1 czerwca 2020 roku zostały wprowadzone następujące stawki:

 • 29 zł od osoby w gospodarstwie domowym prowadzącym zbiórkę selektywną odpadów,
 • 116 zł od osoby w gospodarstwie domowym, w którym nie wypełnia się obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ponadto ustalono częściowe zwolnienie z opłaty, w wysokości 0,50 zł od osoby, dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady. Skorzystanie z ulgi wiąże się z brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych do PSZOKu oraz w ramach zbiórek sprzed posesji.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki ww. opłaty, ustalonej w uchwale Rady Miasta Zielonka.

Formy zapłaty:

 • gotówką w kasie Urzędu, ul. Lipowa 5
 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego

Przypominamy też o terminowych płatnościach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonka. Informację kierujemy szczególnie do mieszkańców, którzy zalegają z płatnościami bądź dokonują wpłaty po ustalonym terminie. Niewykonanie przez właściciela nieruchomości obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością podjęcia przez Urząd Miasta Zielonka działań upominawczych.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zielonka właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości w cyklu miesięcznym – płatność z dołu do ostatniego dnia miesiąca. Przypominamy, iż Urząd nie wystawia wezwań, faktur ani innych dokumentów do wniesienia opłaty. Indywidualne numery kont do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Aktualizacja danych i zmiana opłaty

Jeśli w Państwa gospodarstwie domowym zmieniła się liczba osób, celem aktualizacji danych i zmiany opłaty należy niezwłocznie złożyć deklarację o wysokości opłat:

 • w Urzędzie Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5;
 • poprzez Pocztę Polską;
 • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP jako Pismo ogólne do podmiotu publicznego*(patrz wskazówka poniżej).
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składamy w oryginale. Nie będą przyjmowane:
 • wiadomości e-mail ze skanem/zdjęciem deklaracji;
 • kserokopie deklaracji;
 • deklaracje co do których zaistnieje wątpliwość czy są oryginałem.
Formularz deklaracji można pobrać w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Zielonka lub w wersji elektronicznej z naszej strony (powyżej).
 
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Architektury Krajobrazu pod nr tel. 22 761 39 27, 22 761 39 26.
 
 
Zaloguj się na ePUAP.
 
 1. Wybierz kolejno: Katalog spraw » Najnowsze usługi » Pismo ogólne do podmiotu publicznego » Załatw sprawę. Zostaniesz przekierowany do formularza pisma ogólnego.
 2. Wybierz Ustaw/zmień adresata (wybierz z listy nazwę adresata dokumentu) i kliknij Zaadresuj.
 3. Wypełnij dokument (ewentualnie dodaj załączniki).
 4. Kliknij kolejno: Dalej » Podpisz (wybierz sposób podpisania dokumentu – Profil Zaufany bądź certyfikat kwalifikowany).
 5. Kliknij Wyślij – wyświetli się Potwierdzenie wysłania wniosku.
 6. W odpowiedzi otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml) potwierdzające przyjęcie dokumentu przez urząd.

Obowiązek segregowania odpadów

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyeliminowano obowiązek ustalania wyższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które ponosili właściciele nieruchomości deklarujący nieselektywne zbieranie odpadów.

W zamian za to, wprowadzono obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przez każdego mieszkańca.

Jednocześnie zobowiązano radę gminy do określenia stawki tzw. opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie będą wywiązywać się z obowiązku segregowania odpadów.

Rada Miasta Zielonka podjęła stosowną uchwałę, ustalając opłatę podwyższoną w wysokości czterokrotności stawki podstawowej opłaty, czyli 116 złotych od osoby.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady, w przypadku gdy stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmuje odpady zebrane selektywnie jako zmieszane. Jego obowiązkiem jest również udokumentowanie takiej sytuacji, poprzez powiadomienie organu i właściciela nieruchomości.

Po otrzymaniu powiadomienia, organ w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, gdy nie dopełniono obowiązku selektywnej zbiórki. Przepis ten ma zastosowanie zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej.

Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych rodzi odpowiedzialność zbiorową w zabudowie wielorodzinnej. Niezależnie od tego, czy mieszkaniec segreguje odpady, to w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będzie zobowiązany do zapłaty podwyższonej opłaty.

Zniżka za kompostowanie bioodpadów

Nowelizacja ww. ustawy umożliwia samorządom wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłaty dla właścicieli nieruchomości z zabudową jednorodzinną, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych.

Rada Miasta Zielonka ustaliła wysokość zwolnienia w kwocie 0,50 zł od osoby.

Jednak skorzystanie z powyższej ulgi będzie wiązać się z całkowitym brakiem możliwości oddawania bioodpadów, zarówno w ramach zbiórki sprzed posesji, jak i do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zielonce, przy ul. Krzywej 18.

Będą prowadzone kontrole. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, polegających na braku kompostownika lub niekompostowania bioodpadów oraz przy uniemożliwianiu przeprowadzenia oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji zawartych w złożonej deklaracji ze stanem faktycznym, Burmistrz Miasta Zielonka wyda decyzję o utracie zwolnienia z opłaty. Utrata prawa następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono jedną z ww. nieprawidłowości.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. Ponowne wystąpienie o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: