Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Stypendia i nagroda burmistrza

STYPENDIA SOCJALNE

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Zielonka przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego
 • zasiłku szkolnego

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie  zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358)):

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 września do dnia 15 września w Centrum Usług Wspólnych, Zielonka ul. Literacka 20 pok. 217 

W przypadku:

 • słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych,
 • kolegiów pracowników służb społecznych,

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października.
Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

Dokumenty potwierdzające wysokość netto wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
 • odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 • dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej, itp.),
 • w przypadku korzystania przez rodzinę ucznia ze świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej, w formie zasiłku stałego lub okresowego – można przedłożyć decyzję OPS o w/w świadczeniu.

Uwaga! Jeśli wnioskodawca składa wnioski o stypendium należy skompletować dokumenty potwierdzające dochód do każdego z wniosków.

Stypendium szkolne nie przysługuje: 

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Zielonka.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
- klęski żywiołowej
- kradzieży z włamaniem
- nagłej choroby w rodzinie ucznia
- innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do Centrum Usług Wspólnych, ul. Literacka 20 Zielonka pok. 217 lub zadzwonić pod numer telefonu (22) 761 66 73.


STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Regulamin udzielania stypendiów dla niepełnosprawnych uczniów i studentów

 Stypendia udzielane sa osobom, które:

 1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności – dla osób w wieku do ukończenia 16 roku życia,
 2. posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym – dla osób w wieku od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 26 roku życia,
 3. zamieszkują na terenie Miasta Zielonka,
 4. są uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych lub studentami szkół wyższych,
 5. mają średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające:
  a) 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, 
  b) 150% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób dorosłych, gospodarujących samodzielnie.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta Zielonka w terminie od 15 października do 30 października każdego roku, na formularzu, stanowiącym załącznik do regulaminu.

 1. W przypadku, gdy uczeń nie jest osobą pełnoletnią, wniosek w jego imieniu składa jego prawny opiekun. 
 2. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Stypendialna, powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Zielonka. 
 3. Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Zielonka protokół z posiedzenia, w którym określa kwoty stypendium proponowane dla poszczególnych wnioskodawców, stosownie do środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok oraz liczby wniosków. 
 4. Kwoty stypendiów mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju szkoły. 
 5. Burmistrz zatwierdza wynik prac komisji, bądź wnosi uwagi/propozycje do zaproponowanych kwot stypendiów. W przypadku wniesienia uwag przez bumistrza, Komisja Stypendialna spotyka się ponownie celem podjęcia analizy uwag Burmistrza Miasta Zielonka. 
 6. Ostateczną decyzję w sprawie kwot stypendiów podejmuje Burmistrz Miasta Zielonka. 
 7. Stypendium udzielane jest na rok szkolny lub akademicki. 
 8. Środki pieniężne w ramach stypendium przekazywane są przelewem na wskazany we wniosku numer rachunku. 
 9. Nie przewiduje się trybu odwoławczego w sprawie odmowy przyznania stypendium lub kwoty przyznanego stypendium. 
 10. Jednemu studentowi może być przyznane jedno stypendium, niezależnie od kierunków, na których pobiera naukę.

FORMULARZ WNIOSKU


NAGRODA BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ


Na zakończenie każdego roku szkolnego Burmistrz Miasta Zielonka przyznaje nagrodę dla uczniów kończących naukę w szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka tj. w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2,  nr 3  oraz nr 4.

Nagrodę otrzymują uczniowie, którzy osiągneli najwyższą średnią ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły. Wysokość średniej, od której przysługuje nagroda, ustalana jest corocznie.


Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: