Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Patronat Burmistrza

Regulamin przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Zielonka

§ 1

Patronat Burmistrza Miasta Zielonka może być przyznany imprezom lub wydarzeniom o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w tym publikacjom, których realizacja przyczyni się do promocji miasta, ma charakter charytatywny, bądź ma na celu integrację społeczną mieszkańców.

§ 2

1. Przyznanie patronatu Burmistrza Miasta Zielonka nie jest jednoznaczne z deklaracją wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

2. Burmistrz Miasta Zielonka może udzielić wsparcia imprezie, której przyznaje patronat, w formie ufundowania nagród, w tym pucharów, medali, statuetek, pokrycia części wydatków związanych z organizacją przedsięwzięcia lub wsparcia organizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2 może być udzielone:
a) instytucjom publicznym,
b) organizacjom non profit,
c) instytucjom kultury,
d) placówkom oświatowym,
e) komitetom organizacyjnym, działającym non profit.

4. Burmistrz Miasta Zielonka może przekazać organizatorom materiały promocyjne Miasta Zielonka celem przekazania uczestnikom przedsięwzięcia.

§ 3

1. Z wnioskiem o objęcie patronatem Burmistrza Miasta Zielonka imprezy lub wydarzenia występuje organizator, składając w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia. Wniosek może zostać wysłany również pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Zielonka bądź pocztą elektroniczną na adres .

2. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

§ 4

1. Decyzję w sprawie objęcia patronatem Burmistrza Miasta Zielonka imprezy lub wydarzenia podejmuje Burmistrz Miasta Zielonka.

2. Burmistrz Miasta Zielonka ma prawo udzielenia wsparcia finansowego bądź organizacyjnego innego niż wnioskowane przez organizatora, bądź odmowy objęcia patronatem wydarzenia lub imprezy bez podania przyczyny.

3. O przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu Burmistrza Miasta Zielonka wydział właściwy ds. promocji Urzędu Miasta Zielonka niezwłocznie informuje organizatora w formie pisemnej.

§ 5

W przypadku przyznania patronatu Burmistrza Miasta Zielonka, organizator w terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia lub imprezy zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Zielonka, w sposób określony w § 3 ust. 1 informacji dotyczącej przebiegu wydarzenia wraz ze zdjęciami oraz kserokopiami materiałów promujących wydarzenie oraz notki prasowej do publikacji na stronie www.zielonka.pl.

§ 6

1. Organizator wydarzenia lub imprezy, którym przyznany został patronat Burmistrza Miasta Zielonka zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym patronacie poprzez umieszczenie informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, a także podczas trwania wydarzenia lub imprezy.

2. Organizator wydarzenia lub imprezy zobowiązany jest do umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z wydarzeniem lub imprezą, herbu miasta Zielonka, dostepnego na stronie www.zielonka.pl, w zakładce dotyczącej patronatu Burmistrza Miasta Zielonka.

3. Niewywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w ust. 1 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi wydarzenia lub imprezy patronatu przez Burmistrza Miasta Zielonka w przyszłości.

§ 7

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Zielonka może odebrać przyznany uprzednio patronat.

2. Odebranie patronatu Burmistrza Miasta Zielonka nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania patronatu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: