Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Wznawiamy nabór wniosków - deszczówka

W związku z dużym zainteresowaniem drugą edycją programu dofinansowania zakupu i montażu zbiorników na deszczówkę, samorząd Miasta Zielonka postanowił o przeznaczeniu dodatkowej puli pieniędzy na kolejne dofinansowania. Tym samym wznawiamy nabór wniosków.

Rada Miasta Zielonka podczas sesji zwiększyła pulę środków przeznaczonych na program o 89 tysięcy złotych. W sumie na program zaplanowanych zostało 139 tysięcy złotych.
Dotychczasowa edycja programu wyczerpała środki (50 tysięcy złotych) i zakończyła się akceptacją 25 wniosków.

Wznowione zbieranie wniosków potrwa do wyczerpania zasobów, warto więc jak najszybciej złozyć formularz, gdyż do pozyskania jest nawet do 3500 złotych na wykonanie instalacji gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach.

Dodatkowe informacje udzielane są również w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 oraz pod numerem telefonu: 22 761 39 19 (w godzinach pracy urzędu).

 

 

Kto może otrzymać dotację?

Dotacja celowa ze środków z budżetu Miasta udzielana będzie:
• mieszkańcom Zielonki - osobom fizycznym; osobom prawnym; przedsiębiorcom; wspólnotom mieszkaniowym;
• jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi osobami prawnymi.

Co należy zrobić, aby uzyskać dotację?

W celu uzyskania dotacji należy wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie wraz z załącznikami, składając go w Urzędzie Miasta Zielonka:

  • w wersji papierowej – złożyć wniosek osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Miasta Zielonka, na adres: ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
  • lub w wersji elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP, na skrytkę Urzędu Miasta Zielonka: /UMZielonka/skrytka (w przypadku Wnioskodawców posiadających minimum profil zaufany).

UWAGA! Wnioski przesyłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane ze względu na brak spełnienia przesłanki formalnej.

Ile może wynieść kwota dofinansowania?

Kwota dotacji celowej wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych (tj. podlegających dofinansowaniu), jednakże nie więcej niż 3 500 zł

Pula środków jest ograniczona. Z tego względu, w sytuacji dużego zainteresowania programem dotacyjnym, o przyznaniu dofinansowania decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlegać będą koszty zakupu, wykonania, montażu i uruchomienia następujących elementów instalacji:

  • zbiornika retencyjnego tj., szczelnego zbiornika podziemnego lub naziemnego do gromadzenia wód opadowych o pojemności nie mniejszej niż 0,5 m3 – pod warunkiem, że zostaną zakupione co najmniej dwa zbiorniki, które będą stanowić element mikroinstalacji wodnej, tj. będą połączone przewodami zbierającymi wodę, np. z rynien lub wypustów i odprowadzającymi ją do zbiornika; zakup samych zbiorników, które nie będą wpięte w żadną instalację (zbierającą i/lub rozprowadzającą wodę) nie będą dotowane; łączna objętość zbiorników w instalacji nie może być mniejsza niż 1,0 m3;
  • oczka wodnego pod warunkiem, że stanowić będzie element przydomowej mikroinstalacji wodnej do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, które będzie trwale połączone przewodami ze zbiornikiem gromadzącym wodę;
  • ogrodu deszczowego pod warunkiem, że stanowić będzie element przydomowej mikroinstalacji wodnej do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, który będzie trwale połączony przewodami ze zbiornikiem gromadzącym wodę;
  • przewodów odprowadzających i doprowadzających wody opadowe (zebrane np. z rynien, wpustów do zbiornika naziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej) pod warunkiem, że stanowić będą element przydomowej mikroinstalacji wodnej do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, łączącej się ze zbiornikiem gromadzącym wodę;
  • instalacji rozsączających i rozprowadzających wody opadowe na obszar nieruchomości pod warunkiem, że stanowić będą element przydomowej mikroinstalacji wodnej do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych łączącej się ze zbiornikiem gromadzącym wodę (których elementem będą np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne).

Dotacja celowa (dofinansowanie) ze środków z budżetu Miasta Zielonka nie może pokrywać wydatków zrealizowanych przez osobę wnioskującą na ten sam cel, ale finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł dofinansowania (zakaz podwójnego finansowania).

Czy możliwe jest pokrycie przez dotację kosztów wykonania instalacji przed podpisaniem umowy?

Udzielona przez Miasto Zielonka dotacja celowa nie może być przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Kiedy można rozpocząć prace związane z zakupem, wykonaniem, montażem i uruchomieniem elementów instalacji wodnej?

Prace można rozpocząć po podpisaniu umowy dotacyjnej. Wszystkie prace w ramach zadania należy zakończyć do dnia 31 października 2021 r.

Czy złożenie wniosku jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania?

Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji celowej. Wniosek po złożeniu musi przejść weryfikację oraz ocenę czy spełnione są warunki okre

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: