Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Ogłoszenie o konsultacjach uchwał dot. sprzedaży alkoholu

Zarządzenie nr 98/18 Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów uchwał Rady Miasta Zielonka:

1. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka,

2. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XVI/125/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów uchwał Rady Miasta Zielonka:

1. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka,

2. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 2

1) Przedmiotem konsultacji będą projekty uchwał Rady Miasta Zielonka:

1. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka,

2. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2) Celem konsultacji jest:

a) Przekazanie szczegółowych informacji mieszkańcom Zielonki nt. przedmiotowych projektów uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalających zasady usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

b) poznanie opinii mieszkańców na temat przedmiotowych projektów uchwał Rady Miasta Zielonka oraz zebranie uwag i wniosków mieszkańców w celu uzyskania jak najszerszej społecznej akceptacji dla planowanych rozwiązań w zakresie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

3) Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 4 czerwca 2018 r.

4) Termin zakończenia konsultacji ustala się na 15 czerwca 2018 r.

5) Konsultacje społeczne obejmą swoim zasięgiem wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Miasta Zielonka.

§ 3

1) Przedmiotowe projekty uchwał Rady Miasta Zielonka, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, zostaną udostępnione w następujący sposób:

a) publikacja na stronie internetowej Miasta www.zielonka.pl, w zakładce pn.”Konsultacje społeczne”,

b) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl w zakładce „Burmistrz Miasta – Zarządzenia Burmistrza”,

c) wyłożenie w wersji papierowej do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 (parter),

d) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

2) Mieszkańcy Zielonki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość wyrażenia swojej opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w następujący sposób:

a) przedstawienia swojej opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia i złożenia jej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka lub przesłania jej na adres Urzędu Miasta Zielonka – ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka.

b) przesłania opinii, podpisanej imieniem i nazwiskiem, za pomocą poczty elektronicznej na adres .

3) Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który będzie opublikowany na stronie internetowej www.zielonka.pl

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr /18

Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 23 maja 2018

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miasta Zielonka

z dnia …........................

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na obszarze miasta Zielonka maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 52;

2) powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 39;

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu w ilości 40.

§ 2

Ustala się na obszarze miasta Zielonka maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 22 w tym:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 12;

2) powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 5;

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu w ilości 5.

§ 3

Ustala się na obszarze miasta Zielonka maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 109 w tym:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości 40;

2) powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 34;

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu w ilości 35.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XL/383/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr /18

Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 23 maja 2018

Projekt

Uchwała Nr

Rady Miasta Zielonka

z dnia …........................

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 3 ustawy 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie Miasta Zielonka zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m, a punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w odległości nie mniejszej niż 30 m, od:

placówek oświatowych, placówek medycznych, domu kultury, świetlic młodzieżowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kościołów, cmentarzy, kąpieliska, stacji i przystanków kolejowych.

2) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane na targowisku położonym na terenie miasta Zielonka.

§ 2

Pomiaru odległości, o których mowa w § 1 pkt. 1 dokonuje się:

1) najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych od drzwi wejściowych miejsc określonych w § 1 pkt. 1 lub od lustra wody dla kąpieliska, do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych,

2) w przypadku gdy obiekty wymienione w § 1 pkt. 1 są ogrodzone, pomiaru dokonuje się najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów lub od lustra wody dla kąpieliska, do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§3

Traci moc Uchwała Nr II/3/02 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr /18

Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 23 maja 2018 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów uchwał Rady Miasta Zielonka.

1. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka,

2. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wyrażam następującą opinię/wnoszę następujące uwagi/zgłaszam następujące propozycje zmian* dotyczące konsultowanych projektów uchwał Rady Miasta Zielonka:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

…………………………….

Czytelny podpis (imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: