Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Konsultacje projektu Miejskiego Programu Profilaktyki

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 13 stycznia 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji

Burmistrz Miasta Zielonka informuje, że w dniach od 13 do 20 stycznia 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta na temat projektu uchwały, będącej przedmiotem konsultacji. 
 3. W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Zielonka, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ich działalności statutowej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty.
 4. Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 stycznia 2021 r.
  Termin zakończenia konsultacji: 20 stycznia 2021 r.
 5. Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach:
  a)     Dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta i każdy będzie mógł wyrazić opinię na piśmie lub w formie elektronicznej,
  b)     Dokument zostanie przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta z prośbą o wyrażenie opinii.
 6. Osoby i podmioty biorące udział w konsultacjach mają możliwość wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu), bądź przesłać zeskanowany za pomocą poczty elektronicznej na adres .
 7. Wszystkie uwagi, które zostaną zebrane w procesie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Zielonka.
 8. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół, który w terminie do 27 stycznia 2021 r. zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta Zielonka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka.
 9. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta Zielonka.
 10. Konsultacje mają charakter opiniodawczy; ich wyniki nie są wiążące dla organów samorządowych Miasta Zielonka.

                                                            

                                                                                                   Burmistrz Miasta Zielonka
                                                                                                               / - /
                                                                                                   Kamil Michał Iwandowski

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia: projekt konsultowanej uchwały

Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Formularz konsultacyjny

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: