Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rozstrzygnięto konkurs na działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji

WS.524.8.2021

19 marca 2021 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego pt. „Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji”, ogłoszonego w dniu 29 stycznia 2021 r. przez Burmistrza Miasta Zielonka

1. W konkursie „Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji” wpłynęło 13 ofert, złożonych przez organizacje: Stowarzyszenie Anatomia Rocka, Stowarzyszenie Proculture, Fundację "Idylla", Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte (2 oferty), Teatr Akt, Stowarzyszenie "Przez Teatr", Fundację Dialog, Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM”, Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna "Szare Szeregi", Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Towarzystwo Przyjaciół Zielonki.

2. Oferty ocenione zostały według zasad określonych w Zarządzeniu nr 220/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Jedenaście ofert pozytywnie przeszło ocenę formalną. Na etapie oceny formalnej odrzucono oferty Stowarzyszenia Anatomia Rocka i Stowarzyszenia Proculture. Pod względem merytorycznym zostały ocenione przez powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka Komisję Konkursową. Członkowie Komisji oceniali oferty na podstawie „Karty oceny projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. dokumentu.

3. Dotacje do realizacji zadania pt. „Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji” przyznaje się organizacjom według listy rankingowej ofert:

 

L.P.

Nazwa
oferenta

Nazwa
projektu

Wnioskowana
kwota
(wzł)

Liczba
zdobytych
punktów
(maks.85)

Przyznana
kwota
dotacji
(w
zł)

1.

Teatr Akt

In Blue/plener teatralny w Zielonce

 

10 400

81,5

9 000

2.

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki


Wydanie trzech publikacji o Zielonce

 

15 200

75

6 500

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

„Teatr szkolny GROTESKA - bawi, uczy, wychowuje”

 

23 865


72,5

 

9 500

4.

Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte –


Letnie koncerty w Zielonce

 

19 200


52,5


0 zł

5.

Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte

 

Piosenka w Powstaniu Warszawskim

9 070

51

0 zł

 

5.

Fundacja Dialog

Spotkania z Kawalerią Polską - Historyczne, praktyczne i kulturowe dziedzictwo jazdy polskiej

25 000

51

0 zł

6.

Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”


Piknik Historyczno-edukacyjny pt. „Zostań ochotnikiem 1920 r.”

 

24 860

49

0 zł

7.

Stowarzyszenie „Przez Teatr”


Zielonka RAP-utwór audio-wizualny w formie teledysku

 

25 000

48

 

0 zł

8.

Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa da Rozwoju

Orwid poszukiwany – fabularne słuchowisko o Józefie Orwidzie

 

9 450

45

 

0 zł

9.

Fundacja „Idylla”


Zielonka – miasto artystycznych możliwości

 

25 000

42

 

0 zł

10.

Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „NDM”

Nasze zabytki inaczej!

1 000

5


0 zł

 

Uzasadnienie:

Oceniając oferty konkursowe komisja wzięła pod uwagę kryteria określone w karcie oceny projektu, jak również zgodność projektu z wytycznymi określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

W związku z faktem, iż odbiorcami działań przedstawionych w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” byli uczniowie innej gminy, projekt otrzymał negatywną ocenę merytoryczną. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie odbiorcami zadania muszą być mieszkańcy Zielonki.

Większość projektów, zawartych w złożonych ofertach, dotyczyła organizacji na terenie Zielonki przedsięwzięć o charakterze kulturalnym (pokazy, koncerty), za które w ramach dotacji z budżetu miasta zostanie wypłacone honorarium dla artystów.

Komisja premiowała projekty, w których zaplanowano działania w większości oparte na pracy społecznej mieszkańców Zielonki na rzecz lokalnej społeczności. Oceniono ponadto przejrzystość planowanych kalkulacji kosztów, trwałość rezultatów projektu, dostępność
i atrakcyjność działań dla mieszkańców Zielonki i doświadczenie oferentów w realizacji projektów.

Komisja konkursowa rekomenduje przyznanie dotacji podmiotom, których oferty uplasowały się na pierwszych trzech miejscach listy rankingowej, ze względu na fakt, iż suma wnioskowanych środków znacznie przewyższa budżet zadania. Dotacje przyznano w kwotach, które pozwolą na realizację zaplanowanych działań. 

4. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Oferenci zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta Zielonka zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram i zaktualizowaną kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania w terminie do 26 marca 2021 r. Formularze, na których należy przygotować zaktualizowane informacje dostępne są na stronie www.zielonka.pl, w dziale „Organizacje pozarządowe – Programy współpracy, dokumenty, formularze”.

Alternatywnie wobec powyższego można złożyć aktualizację oferty za pośrednictwem platformy Witkac.pl. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych dokumentów. Jeżeli organizacja nie dokona aktualizacji oferty, jest to równoznaczne z jej rezygnacją z realizacji zadania.

6. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Podstawa prawna:

Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.).

                                                                                  

 

                                                                                     Burmistrz Miasta Zielonka

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                          Kamil Michał Iwandowski

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: