Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rozstrzygnięto konkurs "Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji" w 2019r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        22 22 stycznia 2019r.

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego  

pt. „Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji”,

 ogłoszonego w dniu 28 listopada 2018r. przez Burmistrza Miasta Zielonka

1. Na konkurs „Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji” wpłynęło 6 ofert, złożonych przez organizacje: Towarzystwo Przyjaciół Zielonki, Fundacja Wychowanie przez Sztukę (2 oferty), Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Teatr Akt i Klub Seniora „Babie Lato”.

2. Oferty ocenione zostały według zasad określonych w Zarządzeniu nr 146/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Oferty pozytywnie przeszły ocenę formalną. Pod względem merytorycznym zostały ocenione przez powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka Komisję Konkursową. Członkowie Komisji oceniali oferty na podstawie „Karty oceny projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. dokumentu.

3. Dotacje do realizacji zadania pt. „Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji” przyznaje się organizacjom według listy rankingowej ofert:

L.P

Nazwaoferenta

Nazwa

projektu

Wnioskowana

kwota (w zł)

Liczba zdobytych punktów (maks.85)

Przyznana kwota dotacji
(w
zł)

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Teatr szkolny Groteska – bawi, uczy, wychowuje

34 635 zł

80

20 400 zł

2.

Fundacja Wychowanie przez Sztukę

Konkurs recytatorski dla dzieci  z powiatu wołomińskiego

5 000 zł

75

2 800 zł

3.

Fundacja Wychowanie przez Sztukę

Warsztaty etnograficzne z zakresu kultury i tradycji regionalnych Mazowsza poświęconych plastyce obrzędowej okresu Wielkanocy

2 400 zł

71,5

1 300 zł

4.

Teatr Akt

Na obrzeżach.plener teatralny

11 800 zł

70,5

6 000 zł

5.

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki


Archiwum Zielonki

48 900 zł

66

23 500 zł

6.

Klub Seniora „Babie Lato”

Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji

13 200 zł

63

6 000 zł

 Uzasadnienie: Komisja konkursowa zmniejszając kwoty dotacji względem środków wnioskowanych wzięła pod uwagę zgodność projektów z tematem konkursu, analizę przedstawionych kalkulacji kosztów i budżet przeznaczony na realizację zadania, jak również liczbę beneficjentów i popularność działań, proponowanych w poszczególnych projektach, wśród mieszkańców Zielonki.

4. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Oferenci, którym przyznano dotację mniejszą od wnioskowanej, zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka zaktualizowany opis zadania, harmonogram i kosztorys realizacji zadania w terminie do 29 stycznia 2019r. Formularze, na których należy przygotować zaktualizowane informacje dostępne są na stronie www.zielonka.pl, w dziale „Organizacje pozarządowe – Programy współpracy, dokumenty, formularze”. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych dokumentów. Jeżeli ww. dokumenty nie zostaną dostarczone, jest to równoznaczne z rezygnacją oferenta z realizacji zadania.

6. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Podstawa prawna:

Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.).

                                                                 

 Burmistrz Miasta Zielonka
          /-/
Kamil Michał Iwandowski

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: