Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Protokół z konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miasta Zielonka

Protokół z konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Zielonka w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka

1. Podstawa prawna

Konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Zielonka odbyły się zgodnie z zarządzeniem nr 38/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 11 marca 2019 r.

2. Cel konsultacji

Celem konsultacji było:

1) przekazanie mieszkańcom Miasta Zielonka szczegółowych informacji dotyczących projektu uchwały określającej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

2) poznanie opinii mieszkańców na temat przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Zielonka oraz zebranie uwag i wniosków mieszkańców w celu uzyskania jak najszerszej społecznej akceptacji dla opracowanych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Zielonka.

3. Opis przebiegu konsultacji

Konsultacje odbyły się w dniach 22 marca – 5 kwietnia 2019 r. Objęły one swoim zasięgiem wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Miasta Zielonka.

Projekt uchwały, stanowiący przedmiot konsultacji, został udostępniony poprzez:

1) publikację na stronie internetowej Miasta Zielonka www.zielonka.pl, w zakładce pn. ”Konsultacje społeczne”;

2) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka bip.zielonka.pl, w zakładce „Burmistrz Miasta – Zarządzenia Burmistrza”;

3) wyłożenie w wersji papierowej do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5;

4) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Mieszkańcy Zielonki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mieli możliwość wyrażenia swojej opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w dwóch formach:

1) pisemnej - na formularzu konsultacyjnym, wysłanym drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zielonka lub złożonym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka;

2) elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie opinii na adres .

4. Wyniki konsultacji

Łącznie w czasie konsultacji wpłynął jeden wniosek.

Konsultant wniósł o:

1) zdefiniowanie procedury „panelu dyskusyjnego”;

2) zmianę liczebności grupy - z 50 na 25 - mieszkańców Miasta Zielonka, którzy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

3) zmianę liczby – z 5 na 3 - organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), które wspólnie mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

4) uszczegółowienie lokalizacji ogłoszeń o konsultacjach na stronie internetowej Miasta,

5) wydłużenia czasu trwania konsultacji z co najmniej 7 na co najmniej 21 dni, z możliwością zachowania krótszego okresu, nie mniej jednak niż 7 dni, w uzasadnionych przypadkach.

Ponadto, Konsultant wniósł następującą opinię:

Mając na uwadze zapis z Kanonu Konsultacji Społecznych: „Konsultacje przeprowadzone jedynie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (z wyjątkiem programu współpracy z NGO) i ekspertami nie są konsultacjami społecznymi”, należy pamiętać, iż zasięganie opinii ciał powołanych paragrafem 13, nie będzie można utożsamiać z poddaniem ich konsultacjom społecznym.

5. Imienne wyszczególnienie osób biorących udział w konsultacjach:

1) Małgorzata Stelmaszczyk

6. Wskazanie wynikające z konsultacji: przedstawić Komisjom Rady Miasta Zielonka do rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia uwag oraz wniosków Konsultanta.

7. Uwagi

Odnosząc się do opinii Konsultanta dotyczącej ciał, uwzględnionych w paragrafie 13 załącznika do konsultowanej uchwały, należy wyjaśnić, iż stałe i problemowe grupy robocze i zespoły doradczo-konsultacyjne nie będą powoływane celem konsultowania z ich członkami danej problematyki, a prowadzeniu doradztwa w zakresie przeprowadzania konsultacji, w tym w szczególności:

1) opracowywania i dostosowywania optymalnych form, metod i narzędzi konsultacyjnych do specyfiki sprawy i tematu konsultacji;

2) przeprowadzania konsultacji, np. poprzez prowadzenie paneli dyskusyjnych, organizowanie spotkań czy warsztatów konsultacyjnych;

3) analizowania i opiniowania wyników konsultacji;

4) rekomendowania Burmistrzowi Miasta Zielonka konkretnych rozwiązań oraz działań, wynikających z analiz przeprowadzanych konsultacji.

Ponadto, Burmistrz Miasta Zielonka przedstawi komisjom Rady Miasta Zielonka następujące rekomendacje w zakresie wniosków Konsultanta:

1) wprowadzenie do przedmiotowego projektu uchwały definicji i procedury organizacyjnej „panelu dyskusyjnego”;

2) wprowadzenie zmiany liczebności grupy - z 50 na 35 - mieszkańców Miasta Zielonka, którzy mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

3) nieuwzględnienie wniosku o zmianę liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), które wspólnie mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Mieście Zielonka;

4) uszczegółowienie lokalizacji ogłoszeń o konsultacjach na stronie internetowej Miasta,

5) nieuwzględnienie wniosku o wydłużenie czasu trwania konsultacji z co najmniej 7 na co najmniej 21 dni.

Burmistrz Miasta Zielonka, uzasadniając negatywną opinię w zakresie wniosku Konsultanta o wydłużenie czasu trwania konsultacji, informuje, iż krótszy okres, tj. 7 dni, ale łącznie ze słowem „co najmniej”, daje szersze możliwości reagowania na potrzebę czy konieczność przeprowadzenia konsultacji, każdorazowo z użyciem optymalnych metod i narzędzi konsultacyjnych, uwzględniających specyfikę problematyki.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: