Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Protokół z konsultacji projektów uchwał dot. sprzedaży alkoholu

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów uchwał Rady Miasta Zielonka:

1. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zielonka,

2. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podstawa prawna

Konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowych projektów uchwał Rady Miasta Zielonka odbyły się zgodnie z zarządzeniem nr 98/18 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 23 maja 2018 r.

Cel konsultacji

Celem konsultacji było:

1. przekazanie szczegółowych informacji mieszkańcom Zielonki nt. przedmiotowych projektów uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalających zasady usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2. poznanie opinii mieszkańców na temat przedmiotowych projektów uchwał Rady Miasta Zielonka oraz zebranie uwag i wniosków mieszkańców w celu uzyskania jak najszerszej społecznej akceptacji dla planowanych rozwiązań w zakresie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie miasta Zielonka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Opis przebiegu konsultacji

Konsultacje odbyły się w dniach 4 – 15 czerwca 2018 r. Objęły one swoim zasięgiem wszystkich zainteresowanych przedmiotem konsultacji mieszkańców Miasta Zielonka oraz organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, wspólnoty

i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Miasta Zielonka.

Projekty uchwał, stanowiące przedmiot konsultacji, została udostępnione:

• w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej miasta www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka,

• w wersji papierowej do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5.

Mieszkańcy Zielonki, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mieli możliwość wyrażenia swojej opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie w dwóch formach:

• pisemnej - na formularzu konsultacyjnym, wysłanym drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zielonka lub złożonym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka.

• elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie opinii na adres .

Wyniki konsultacji

Łącznie w czasie konsultacji wpłynął jeden wniosek. Wnioskodawcą był podmiot gospodarczy.

Konsultant wniósł o zwiększenie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie Miasta Zielonka.

Wniosek konsultanta związany jest z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zwiększenie ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Zielonka, umożliwiłoby rozszerzenie koncesji, którą podmiot posiada od 13 lat na wszystkie napoje alkoholowe, ale przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży. Uzasadniając wniosek konsultant poinformował, iż w 2018 roku złożył wniosek o rozszerzenie koncesji. Objaśnił również, że w związku z dotychczas prowadzoną przez niego sprzedażą napojów alkoholowych nie zaistniały żadne incydenty ani problemy. Ponadto zapewnił, iż dokłada wszelkich starań, by wypełnić należycie wszelkie postanowienia i przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a nieliczne nieprawidłowości i niepokojące zachowania klientów niezwłocznie zgłaszane są Policji. Uzasadnienie podmiotu zawiera również informację, że na terenie obiektu (stacji paliw) zamontowanych jest wiele kamer, które pozwalają na rzetelny monitoring wszelkich zdarzeń i działań prewencyjnych, a personel jest przeszkolony i przygotowany do utrzymywania należytego porządku na terenie całej stacji paliw.

Imienne wyszczególnienie osób biorących udział w konsultacjach:

1. Piotr Banaszuk reprezentujący Stację Paliw BP Wiktoria w Zielonce

Wskazanie wynikające z konsultacji: przedstawić Komisjom Rady Miasta Zielonka do rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia wniosku konsultanta - Stacji Paliw BP Wiktoria, aby zwiększyć ilość zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Zielonka.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: