Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Możliwość dofinansowania domowych instalacji ciepła

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) realizuje Program OA-10 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła.

W kwietniu i w maju br. prowadzone będą nabory wniosków na zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów i instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie skierowanie jest do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania. Nabory wniosków w ramach ww. Programu trwać będą od daty ogłoszenia danego naboru do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 30.10.2015 r.

Rozpatrywanie wniosków złożonych przez osoby fizyczne odbywać się będzie zgodnie ze szczegółowymi kryteriami wyboru przedsięwzięć, określonymi każdorazowo w regulaminie naboru wniosków, wg kolejności złożenia kompletnego wniosku (decyduje data i godzina złożenia dokumentacji) – do czasu wyczerpania alokacji środków przeznaczonej na dany nabór wniosków.

Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji lub pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych zadania przedstawionego we wniosku o dofinansowanie.

W ramach Programu OA-10 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepłamogą być zgłaszane inwestycje mające na celu:

 • zakup i montaż kolektorów słonecznych, posiadających certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą o zgodności z normą PN-EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą),

 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – wielkość zainstalowanej mocy nie może być większa od mocy określonej w wydanych warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

 • zakup i montaż pompy ciepła.

Koszty kwalifikowane (tj. kwalifikujące się do sfinansowania/ refundacji w ramach udzielonego dofinansowania) każdorazowo wskaże regulamin danego naboru wniosków.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące realizacji poszczególnych zadań:

Dla zadania zakup i montaż pomp ciepła (rozpoczęcie naboru zaplanowane
na 20.04.
2015 r.):

 • dofinansowanie: dotacja do 25% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10.000 zł dla jednego beneficjenta,

 • możliwość zwiększenia dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych
  w formie pożyczki.

Dla zadania „zakup i montaż kolektorów słonecznych” (rozpoczęcie naboru zaplanowane na 04.05.2015 r.):

 • dofinansowanie: dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta,

 • możliwość zwiększenia dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych
  w formie pożyczki.

Dla zadania zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (rozpoczęcie naboru zaplanowane na 04.05.2015 r.):

 • dofinansowanie: dotacja do 25% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 7.500 zł dla jednego beneficjenta,

 • możliwość zwiększenia dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych
  w formie pożyczki.

Najważniejsze zasady udzielania pożyczek na realizację ww. zadań są następujące:

 • pomoc finansowa Funduszu udzielana jest bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat,

 • Fundusz udziela pożyczki, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej,

 • oprocentowanie pożyczki ustala się w wysokości 1,2 s.r.w. nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym, zaś dla inwestycji realizowanych w 100% na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. Nr 627, z późn. zm.), oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,5 % w stosunku rocznym,

 • przyznanie dofinansowania w formie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej beneficjenta w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego. Ponadto warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez beneficjenta jej spłaty w formach zaakceptowanych przez Zarząd,

 • pożyczka może być udzielona na okres do 10 lat, liczonych od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Zarząd może okres ten wydłużyć do 15 lat,

 • na wniosek beneficjenta istnieje możliwość udzielenia karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy, liczonej od daty postawienia środków do dyspozycji beneficjenta; w przypadku udzielenia karencji okres spłaty pożyczki liczy się od momentu jej zakończenia.

Wszystkie informacje, regulamin Programu, jak również wzory wymaganych do złożenia dokumentów dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie pod adresem: https://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2015-osoby-fizyczne.

Celem realizacji Programu OA-10 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, wzrost udziału OZE w finalnym użyciu energii, propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.

Cele realizacji ww. Programu wpisują się w prowadzone przez Gminę Zielonka działania na rzecz wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej oraz w założenia opracowywanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zielonka, stanowiącego element Strategii ZIT WOF”.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: