Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rozstrzygnięto konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8 czerwca 2018r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
realizacji zadania publicznego 
pt. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki”,
ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2018r. przez Burmistrza Miasta Zielonka

1. Na konkurs „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki” wpłynęły 4 oferty, złożone przez organizacje: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacja "Kibicuj Rodzinie", Fundacja Kolos i Uczniowski Klub Sportowy „Orły Zielonka”.

2. Oferty ocenione zostały według zasad określonych w Zarządzeniu nr 146/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Oferty pozytywnie przeszły ocenę formalną. Pod względem merytorycznym zostały ocenione przez powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka Komisję Konkursową. Członkowie Komisji oceniali oferty na podstawie „Karty oceny projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. dokumentu.

3. Dotacje do realizacji zadania pt. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki”  przyznaje się organizacjom według listy rankingowej ofert:

L.P.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Wnioskowana kwota (w zł)

Liczba zdobytych punktów (maks.85)

Przyznana kwota dotacji
(w zł)

1.

Fundacja Kolos

Kolonie dla dzieci i młodzieży

40 400 zł

81,5

29 200 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Orły Zielonka”


Obóz sportowy piłki nożnej

12 800 zł

80

9 100 zł


3.

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego


Obóz harcerski i kolonia zuchowa

36 280 zł

69,5

22 400 zł

4.

Fundacja "Kibicuj Rodzinie"

Kolonie dla dzieci i młodzieży

7 500 zł

66,5

 4 300  zł

 
Uzasadnienie: Komisja konkursowa zmniejszając kwoty dotacji względem środków wnioskowanych zastosowała algorytm stanowiący iloczyn stosunku liczby punktów przyznanych ofercie do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, kwoty wnioskowanej oraz stosunku wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zadania w budżecie gminy do sumy kwot wnioskowanych przez wszystkich oferentów zmniejszonych procentowo zgodnie z liczbą przyznanych ofercie punktów.

4. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Oferenci zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka zaktualizowany opis zadania, harmonogram i kosztorys realizacji zadania w terminie do 15 czerwca 2018r. Formularze, na których należy przygotować zaktualizowane informacje dostępne są na stronie www.zielonka.pl, w dziale „Organizacje pozarządowe – Programy współpracy, dokumenty, formularze”. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych dokumentów. Jeżeli ww. dokumenty nie zostaną dostarczone, jest to równoznaczne z rezygnacją oferenta z realizacji zadania.

6. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna:

Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450)            

Burmistrz Miasta Zielonka
            /-/
Grzegorz Dudzik

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: