Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rozstrzygnięto konkurs na działania wspierające rodzinę w 2021 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego 
pt. Działania wspierające rodzinę”,
ogłoszonego w dniu 27 listopada 2020 r. przez Burmistrza Miasta Zielonka.

 

1. W konkursie „Działania wspierające rodzinę” wpłynęły 3 oferty, złożone przez organizacje: Fundację Mamy Wołomin,  Fundację Spektrum i Fundację „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”.

2. Oferty ocenione zostały według zasad określonych w Zarządzeniu nr 220/19 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Oferty pozytywnie przeszły ocenę formalną. Pod względem merytorycznym zostały ocenione przez powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka Komisję Konkursową. Członkowie Komisji oceniali oferty na podstawie „Karty oceny projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. dokumentu.

3. Dotacje do realizacji zadania pt. „Działania wspierające rodzinę” przyznaje się organizacjom według listy rankingowej ofert:

L.P.

Nazwa
oferenta

Nazwa
projektu

Wnioskowana
kwota(w zł)

Liczba
zdobytych punktów (maks.85)

Przyznana kwota dotacji
(w
zł)

1.

Fundacja Mamy Wołomin

Klub Mamy i Taty w Zielonce

15 000 zł

80

10 500

2.

Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”

Bezpieczny Przedszkolak

5 760 zł

71

4 500

3.

Fundacja Spektrum

Fizjoterapia w profilaktyce i leczeniu nietrzymania moczu u kobiet

7 200 zł

55,5

0


Uzasadnienie: Oceniając złożoną ofertę Komisja Konkursowa wzięła pod uwagę głównie zgodność z tematem konkursu, zapotrzebowanie społeczne na realizację zadania, liczbę odbiorców zadania, analizę planowanej kalkulacji kosztów, jak również wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. W związku z faktem, iż środki przeznaczone w budżecie Miasta Zielonka na realizację przedmiotowego zadania nie są wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów, przyznano dotację organizacjom, których oferty znalazły się pierwszym i drugim miejscu listy rankingowej. Projekty Fundacji Mamy Wołomin i Fundacji „Bezpieczny przedszkolak – bezpieczny uczeń” skierowane są do rodzin z dziećmi, planowane w ramach projektów działania oraz kalkulacje kosztów przedstawiono w sposób przejrzysty i precyzyjny. Projekty dofinansowane obejmują warsztaty grupowe, w których liczba odbiorców jest znacznie wyższa niż w przypadku spotkań indywidualnych, zaproponowanych przez Fundację Spektrum. Oferta tej fundacji dotyczy indywidualnych wizyt mieszkanek Zielonki u fizjoterapeuty, które są usługą o charakterze medycznym i tym samym w najmniejszym stopniu odpowiadają założeniom konkursu.  

4. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Oferenci zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta Zielonka zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram i zaktualizowaną kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania w terminie do 27 stycznia 2021 r. Formularze, na których należy przygotować zaktualizowane informacje dostępne są na stronie www.zielonka.pl, w dziale „Organizacje pozarządowe – Programy współpracy, dokumenty, formularze”. Alternatywnie wobec powyższego można złożyć aktualizację oferty za pośrednictwem platformy Witkac.pl. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych dokumentów. Jeżeli organizacja nie dokona aktualizacji oferty, jest to równoznaczne z jej rezygnacją z realizacji zadania.

6. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna:

Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1057).

Burmistrz Miasta Zielonka 
              /-/
Kamil Michał Iwandowski

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: