Pogoda
ban-organizacje pozarzadowe.png
ue.png
ban-inwestycje.png
ban-karta-duzej-rodziny.png
ban-zapytaj-burmistrza.png
ban-sms-zielonka.png
ban-karta-mieszkanca.png
ban-r500plus.png
ban-fo.png
ban-konsultacje.png
ban-dobrystart2.png
logo.png
                 
 
Rozstrzygnięto konkurs na działania integracyjno-kulturalne dla osób starszych

22 marca 2018r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego 
pt. Działania o charakterze integracyjno-kulturalnym dla osób starszych

ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2018r. przez Burmistrza Miasta Zielonka

1. Na konkurs „Działania o charakterze integracyjno-kulturalnym dla osób starszych” wpłynęło 5 ofert, złożonych przez organizacje: Klub Seniora "Babie Lato", Towarzystwo Przyjaciół Zielonki, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Wołominie, Fundacja Nowa Zielonka oraz Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego.

2. Oferty ocenione zostały według zasad określonych w Zarządzeniu nr 146/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Zielonka przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. Cztery oferty pozytywnie przeszły ocenę formalną, oferta złożona przez Fundację Self Active Planet Akademię Rozwoju Osobistego nie przeszła oceny formalnej ze względu na fakt, iż została złożona po terminie. Pod względem merytorycznym zostały ocenione przez powołaną przez Burmistrza Miasta Zielonka Komisję Konkursową. Członkowie Komisji oceniali oferty na podstawie „Karty oceny projektu”, stanowiącej załącznik nr 2 do ww. dokumentu.

3. Dotacje do realizacji zadania pt. „Działania o charakterze integracyjno-kulturalnym dla osób starszych” przyznaje się organizacjom według listy rankingowej ofert:

L.P.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Wnioskowana
kwota(wzł)

Liczba
zdobytych
punktów
(maks.85)

Przyznana
kwota
dotacji
(w
zł)

1.

Klub Seniora „Babie Lato”

Działania o charakterze integracyjno-kulturalnym dla osób starszych

19 500 zł

61,5

11 800 zł

2.

Fundacja Nowa Zielonka

Wycieczki - „W pogoni za wspomnieniami”

14 754 zł

61

10 354 zł

3.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Wołominie

Spotkanie integracyjne i wycieczki dla seniorów z Zielonki

11 506 zł

59,5

8 106 zł

4.

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki

Pilotażowy program działań dla miejskiego Klubu Senior +

11 500 zł

55

4 740 zł

Uzasadnienie: Oceniając złożone oferty Komisja Konkursowa wzięła pod uwagę zgodność z tematem konkursu, analizę planowanych kalkulacji kosztów, przedstawionych w poszczególnych ofertach, liczbę osób, które wezmą udział w proponowanych działaniach, jak również wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Dotacje przyznano poszczególnym podmiotom zmniejszając zakres projektów o konkretne działania, które uznano za koszty niekwalifikowane.

4. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

5. Oferenci, którym przyznano dotację mniejszą od wnioskowanej, zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielonka zaktualizowany opis zadania, harmonogram i kosztorys realizacji zadania w terminie do 29 marca 2018r. Formularze, na których należy przygotować zaktualizowane informacje dostępne są na stronie www.zielonka.pl, w dziale „Organizacje pozarządowe – Programy współpracy, dokumenty, formularze”. Aktualizacje należy przygotować zgodnie z zaleceniami komisji konkursowej, które zostaną przekazane pocztą elektroniczną każdemu z oferentów. Umowy zostaną zawarte niezwłocznie po dostarczeniu wymaganych dokumentów. Jeżeli ww. dokumenty nie zostaną dostarczone, jest to równoznaczne z rezygnacją oferenta z realizacji zadania.

6. Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Podstawa prawna: Art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Burmistrz Miasta Zielonka
             /-/
Grzegorz Dudzik

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
baner program lemur dla przedszkola.png
szczepienia.png
koronawirus copy.png
dyżur.png
deklaracja dostępności cyfrowej.png
b1.png
b2.png
b3.png
unia button maly.png
telefony alarm.png
bilet.png
nsp_250x250px.jpg
spis.png
II tunnel.png
SMOG.png
geo_m.jpg
ochrona danych.png
baner Podatki SMS Email.jpg
baner_eko_zielonka5.jpg
c1.png
baner niskoemi.png
c2.png
poradnictwo rodzinne.png
c5.png
c3.png
c4.png
ob_cyw.png
baner hałas przy s8.png
newsletter.png
rewitalizacja2.jpg
bgov_2017.png
wrotamazowsza.png
zielonka_archiw2.jpg
Kontakt
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
tel. Centrala:(22) 761 39 00
fax. (22) 761 39 35
baner www UE.png
Godziny pracy urzędu:
poniedzialek:    8.00-17.00
wtorek-czwartek:    8.00-16.00
piątek:    8.00-15.00
Konto bankowe:
Banko PKO BP
59 1020 1026 0000 1302 0260 8149
125-133-48-16
NIP:
013269730
REGON: